Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Värdet av AI inom det offentliga beräknas till miljarder årligen

Värdet av AI inom det offentliga beräknas till miljarder årligen

Ökad användning av artificiell intelligens (AI) kan stärka välfärden och skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande ca 140 miljarder årligen. Det framkommer i en delrapport som DIGG överlämnat till regeringen.
Oj, något gick fel

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, och Anna Eriksson, generaldirektör DIGG.

Goda förutsättningar för AI

Rapporten visar att den offentliga förvaltningen i Sverige i grunden har goda förutsättningar att tillvarata potentialen med AI.

– Sverige har en relativt hög digitaliseringsmognad jämfört med andra länder. Men för att offentlig förvaltning ska kunna ta tillvara den fulla potentialen med AI och göra AI mer ändamålsenlig behövs ytterligare åtgärder. Ytterst handlar det att ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Offentlig sektor måste tänka nytt för att hantera de utmaningar som finns

Sverige står inför en stor demografisk utmaning där befolkningsandelen ökar bland de yngsta och äldsta. Enligt en analys från Finansdepartementet kommer finansieringsgapet uppgå till cirka 90 miljarder från och med år 2026.

– För att hantera den välfärdsutmaningen krävs att vi inom det offentliga tänker nytt. Offentlig sektor varken kan eller har råd med att lösa den utmaningen på traditionellt sätt, med fler människor. Genom de åtgärder som vi föreslår minskar risken för omfattande dubbelarbete inom offentlig förvaltning. Därmed kan också investeringskostnaderna hållas nere, säger Patrick Eckemo, ansvarig chef för regeringsuppdraget på DIGG.

Områden som behöver förbättras

Rapporten beskriver flera områden som behöver förbättras för att öka det offentligas förmåga att använda AI, bland annat styrning och ledning, rättsutveckling, kompetensförsörjning, digital infrastruktur, datahantering samt samarbete och innovation.

– Vi måste tänka digitala resurser där automatisering och förstärkning med hjälp av AI är viktiga verktyg. Samtidigt bär AI med sig utmaningar. AI ställer bland annat krav på systematisk hantering av säkerhetsorienterade frågor liksom systematiska etiska överväganden. AI ställer också krav på god styrning och kontroll. Dessa utmaningar kan dock rätt hanterat, lyfta den offentliga förvaltningens sammantagna förmåga inom många områden, fortsätter Patrick Eckemo.

Lämnas några konkreta förslag på åtgärder i rapporten?

– För offentlig förvaltning föreslås ett antal åtgärder som ökar förmågan att använda AI. Bland annat ett koordinerande expertteam inom AI, en AI-guide som innehåller riktlinjer och bästa praxis, en plattform för samverkan, samutveckling och innovation. Vidare föreslås åtgärder för att underlätta för försöksverksamhet, en utveckling av yrkes- och rollspecifika AI-utbildningar samt en nationell datastrategi, säger Patrick Eckemo.

Vad innebär förslagen för offentlig förvaltning?

– Förslagen i delrapporten kan öka medvetenheten om var och hur AI kan användas för att utveckla verksamheten. De kan göra det enklare att komma igång med AI i verksamhetsutvecklingen på ett säkert och etiskt korrekt sätt.

Vad händer nu?

– DIGG kommer att fokusera på att sprida de kunskaper vi har samlat på oss under uppdraget. Självklart hoppas vi att förslagen kommer att förverkligas. AI är här för att stanna, avslutar Patrick Eckemo.

Följande personer från DIGG har jobbat med rapporten: Hans Söderlund, senior rådgivare, Theo Andersson, analytiker, Philip Levin, jurist och Patrick Eckemo, chef utveckling och främjande.

Lär dig mer

Delrapport - Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI
Regeringsuppdrag öppna data, datadriven innovation och AI
Nationell inriktning för artificiell intelligens (regeringen.se)

Publicerad
13 januari 2020