Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Sverige på andra plats i EU-kommissionens mätning

Sverige på andra plats i EU-kommissionens mätning

Sverige hamnar på andra plats i Europa när EU-kommissionen mäter de 28 medlemsländernas digitalisering. Bara vårt östra grannland Finland är bättre.

Sveriges placering

I den senaste mätningen hamnar Sverige på en andraplats i EU med 52,6 poäng i den totala sammanställningen. Det är en liten ökning av poängen jämfört med förra året men placeringen har inte förändrats. EU-genomsnittet har ökat lite mer än vad Sveriges poäng har gjort, vilket tyder på att övriga Europa börjar komma ikapp de ledande länderna. Detta beror främst på den snabba utvecklingen i länder så som Irland, Nederländerna och Spanien som också de har ganska höga poäng.

Mätningen bygger på data insamlat under 2019, så de förändringar som skett under corona-pandemin syns inte i resultaten.

Oj, något gick felDESI 2020 med delindex.

Sverige har bra förutsättningar

Sverige har en hög placering inom de flesta av DESI:s olika huvudområden. Vi ligger särskilt bra till när det gäller de olika måtten på förutsättningar för digitalisering, vilket syns i höga poäng inom områdena konnektivitet, humankapital och internetanvändning. Inom alla dessa områden ligger vi på en andra plats i rangordningen. När de gäller områdena som istället fokuserar mer på implementering av tekniken ligger vi fortfarande över EU-genomsnittet, men inte lika långt fram. Vad gäller integrering av digital teknik ligger vi på en sjätteplats, och EU-kommissionen bedömer att vår utveckling håller på att sakta in medan andra länder börjar komma ikapp på detta område. Framför allt halkar vi efter på detta område när det gäller företagens användning av Big Data och gränsöverskridande e-handel. Det är också stor skillnad mellan olika stora företag, där små och medelstora företag är mycket mindre digitaliserade än de stora.

Digitala offentliga tjänster vårt svagaste delområde

Vårt svagaste delområde är Digitala offentliga tjänster. Där har vi dessutom halkat ned en placering i rangordningen och ligger nu på en tiondeplats. Huvudanledningen till detta är att andra länder gör snabbare framsteg än oss och även vår relativt dåliga position vad gäller öppna data. Sverige har gjort framsteg vad gäller öppna data, men även där går utvecklingen snabbare i andra länder.

Varje år görs justeringar av metodiken bakom DESI för att hålla mätningen relevant. Då räknas även resultaten från tidigare år om för att få jämförbara tidsserier. I förra årets rapport låg därför Sverige på en sjätteplats vad gäller Digitala offentliga tjänster (inte en niondeplats som det ser ut i årets rapport). Detta gör årets tapp till en tiondeplats i EU ännu större. Att vi tappar placeringar vid omräkningen beror till stor del på att DESI tagit bort e-hälsa som en del av delområdet Digitala offentliga tjänster, vilket var ett område där Sverige var bland de bästa.

Mätningen visar att svenskarna använder e-förvaltningstjänster i jämförelsevis väldigt hög grad och att många förutsättningar är på plats, vilket ger höga poäng. Att vi halkar efter vad gäller Digitala offentliga tjänster beror delvis på att vi däremot är sämre på öppna data. Andra mätningar har också visat att Sveriges digitala förvaltning är ojämn. Även om vi kommit långt inom vissa områden så har vi långt kvar inom andra.

Oj, något gick felFiguren visar poängen för de fem indikatorerna som ingår DESI:s delområde Digitala offentliga tjänster för Sverige, toppresteraren Estland och EU-genomsnittet.

 Det som framför allt sänker vår placering är våra låga poäng för öppna data. Men för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter är det mycket mer än det som måste till. Vi behöver en gemensam målbild för offentlig sektors digitalisering och en tydlig samordning och styrning mot att förverkliga den. Det behövs också riktade satsningar inom strategiskt viktiga områden. Detta handlar bland annat om att skapa grundläggande förutsättningar vad gäller infrastruktur. Svensk offentlig förvaltning behöver också bli bättre på att se data som en strategisk resurs. Det säger Arvid Perbo, analytiker på DIGG.

Om undersökningen

EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Digital Economy and Society Index, DESI) är en årlig undersökning som vill mäta hela samhällets digitalisering i EU-länderna. Vissa delar av indexet fokuserar på att mäta förutsättningarna för digitalisering medan andra är inriktade på att mäta hur långt digitaliseringen har nått inom olika områden.

Undersökningen mäter fem huvudområden: Konnektivitet, Humankapital, Användning av internettjänster, Integrering av digital teknik samt Digitala offentliga tjänster.

Publicerad
16 juni 2020