Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Samskapande för ökad öppenhet kring immaterialrätt

Samskapande för ökad öppenhet kring immaterialrätt

Samarbetet mellan DIGG och Patent- och registreringsverket PRV går vidare och nu tillgängliggörs ett utkast på policy för öppna licenser kopplat till immateriella rättigheter. Policydokumentet är öppet för samskapande vilket innebär att vem som helst kan bidra med synpunkter. Grunden till dokumentet togs fram på en webbaserad workshop om öppna licenser och immaterialrätt som hölls i maj.

Oj, något gick felBjörn Hagström, expert inom öppna data, konsult på DIGG (Foto: Fredrik Bronner)

 Nu tillgängliggör vi utkastet av policyn i form av ett dokument i Google Drive. Dokumentet sprids till workshopdeltagarna och andra som kan vara intresserade av att själva bidra eller följa utvecklingen av dokumentet under arbetets gång. Den som vill kan kommentera innehållet och därmed ge arbetsgruppen värdefull input. Däremot är det bara arbetsgruppen som kan redigera i dokumentet, säger Catharina Ekdahl, senior jurist och projektledare på PRV.

 Precis som Catharina säger så är vem som helst välkommen att gå in i Google Drive-dokumentet och lämna kommentarer. Och föredrar man att mejla in sina kommentarer, går det också bra. E-postadressen finns i själva dokumentet, tillägger DIGG:s konsult Björn Hagström expert inom öppna data.

Det var i våras som DIGG och PRV sjösatte samarbetet kring öppna licenser. Ett av målen med samarbetet är att ta fram ett grundläggande policydokument för myndigheter om hur man hanterar öppna licenser kopplat till immateriella rättigheter, såsom patenträtt, varumärkesrätt, upphovsrätt och mönsterrätt. Policydokumentet ska vara till hjälp när myndigheter överväger att välja öppna licenser eller hanterar immateriella tillgångar med öppen tillgänglighet i fokus.

 Dokumentet är också tänkt att visa hur myndigheter i sin egen verksamhet kan undvika inlåsningseffekter på grund av systemet med immaterialrätt och istället låta den präglas av öppen tillgång. En sådan policy är helt enkelt ett stöd i att tillämpa gällande lagar och regler, säger Björn Hagström.

I början av maj hölls därför en webbaserad workshop om öppna licenser och immaterialrätt. Målet var att deltagarna skulle lära sig mer om allt från Creative Commons till vikten av användarperspektiv. Dessutom genomfördes ett grupparbete som har lett till utkastet på den vägledning i ämnet som nu alltså är tillgängligt för fortsatt samskapande.

Deltagarna på workshopen kom från 14 olika statliga myndigheter och sju olika lärosäten. Dessutom deltog ytterligare sju personer som varken var kopplade till statliga myndigheter eller lärosäten. En stor del av workshopen bestod av gruppdiskussioner i olika virtuella rum. Deltagarna delade med sig av insikter och information om de eventuella policys kring öppna licenser som finns på respektive myndighet eller lärosäte, samt vilken typ av vägledning om öppna licenser och immaterialrätt som skulle kunna vara till nytta.

 Det mest givande inslaget i workshopen var det stora engagemanget och att vi fick bekräftat behovet av en policy. Det var ett kvitto på att vi har tänkt rätt. Minst lika givande var alla gruppdiskussioner med mängder av input till vårt kommande arbete, säger Catharina Ekdahl.

Arbetet med att i samskapande form ta fram policydokumentet fortsätter nu i full fart och den slutliga versionen kommer sedan att presenteras i början av hösten.

Publicerad
21 juni 2020