Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Regeringens styrning och stöd för digitala investeringar kan bli bättre

Regeringens styrning och stöd för digitala investeringar kan bli bättre

Stora och strategiskt viktiga digitaliseringssatsningar inom offentlig sektor kommer framöver till stor del handla om att skapa gemensamma lösningar, tillsammans. Ett stort steg i denna riktning togs när regeringen i den senaste budgetpropositionen avsatte särskilda medel för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen från 2021 och framåt.

Stöd och styrning behöver förbättras

För att offentlig förvaltning enklare ska kunna delta i och genomföra gemensamma digitala investeringar och möta framtiden behöver stödet och styrningen från regeringen förbättras, skriver DIGG i slutrapporten Styrning av digitala investeringar som överlämnas till infrastrukturdepartementet idag, den 10 december.

Regeringen kan hjälpa myndigheterna att genomföra bättre gemensamma digitala investeringar genom att ge tydligare mandat, peka ut ansvar för uppföljning och undanröja ekonomiska och rättsliga hinder.

Utveckla vägledning för nyttorealisering

I DIGG: s arbete har vi även sett att det finns ett behov och en efterfrågan av mera kunskap och stöd inom det här området. Därför föreslår vi också att den vägledning för nyttorealisering som DIGG förvaltar utvecklas så att den ger mer stöd vid gemensamma digitala investeringar, bland annat genom att ha ett tydligare samhällsekonomiskt perspektiv. Den nya vägledningen bör även tillhandahållas i någon form av kortare och enklare version.

Konkreta förslag på hur regeringens styrning kan utvecklas

I DIGG:s rapport lämnar DIGG ett antal konkreta förslag på hur regeringens styrning kan utvecklas. Här är ett utdrag ur rekommendationerna.

DIGG föreslår bland annat att regeringen: 

  • Anger krav på och form för redovisning av nyttor samt utpekar ansvarig aktör för redovisningen i gemensamma digitala investeringsprojekt.
  • Inrättar ett rättsligt beredningsorgan inom regeringskansliet för att undanröja hinder i form av regelverk.
  • Ger särskilda regeringsuppdrag till DIGG för att med Expertgruppen för digitala investeringar ge riktat stöd vid strategiskt viktiga digitala investeringar.

Det finns många fördelar med en tydligare styrning, stöd och uppföljning av offentlig förvaltnings digitala investeringar. Som exempel har regeringen större möjligheter att säkerställa att de investeringar som genomförs är rätt, passar ihop och ger den effekt som var tänkt.

Om vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt behöver vi fortsätta att arbeta tillsammans och genomföra gemensamma digitala investeringar. För det är när systemen integreras och data delas mellan aktörer och lösningar återanvänds som de verkliga nyttorna med digitaliseringen kan skapas. Här spelar regeringens styrning en viktig roll. De kan skapa bättre förutsättningar för oss att verka tillsammans.

Styrning av digitala investeringar

DIGG:s rapport är andra delrapporten av två i regeringsuppdraget. Den första delen utgörs av en nulägesanalys gjord av Statskontoret. Med utgångpunkt i Statskontorets analys lämnar DIGG förslag på hur regeringens styrning och myndigheternas arbete kan vidareutvecklas.

Publicerad
9 december 2020