Till innehållet
 1. Start
 2. Om oss
 3. Nyheter
 4. Principer för att tillgängliggöra information beslutade

Principer för att tillgängliggöra information beslutade

DIGG har nu fastställt principer för att tillgängliggöra information, som ska stödja arbetet med att tillgängliggöra och publicera information för vidareutnyttjande.
Oj, något gick fel

Josefin Lassinantti

Att ge tillgång till offentlig information betyder att näringsliv, akademin, civilsamhället och offentlig förvaltning själva kan dra nytta av den. Detta möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens.

För att nyttan i det datadrivna och globalt uppkopplade samhället ska realiseras krävs en ökad grad av tillgänglig och användbar information, samtidigt som kraven på att skydda data och information som bedöms som skyddsvärd ska beaktas.

– Principerna är vägledande och fastställs av DIGG för att omfatta hela den offentliga förvaltningen. Genom att etablera gemensamma principer som sträcker sig över sektorsgränser ska principerna möjliggöra för verksamheter att fatta mer likartade beslut och successivt få en mer likartad hantering inom den offentliga förvaltningen, säger Josefin Lassinantti, specialist inom öppna data på DIGG.

Stort engagemang

Under våren inhämtade DIGG synpunkter under en öppen remiss. Sedan dess har synpunkterna bearbetats och resulterat i de nu beslutade principerna.

– Vi vill tacka alla som har bidragit till arbetet genom att ge oss värdefulla synpunkter och feedback. Engagemanget var stort, närmare 50 svar kom in från både offentliga och privata aktörer, från ideella föreningar och privatpersoner, säger Viktoria Hagelstedt, leveransledare inom digital utveckling på DIGG.

Det händer härnäst

Utifrån dessa principer ska vissa metodstöd, ramverk och specifikationer växa fram för den praktiska tillämpningen. Grunden kommer att publiceras under hösten medan andra delar kommer att byggas på över tid av DIGG och i samverkan med andra aktörer. Arbete pågår inom flera områden, till exempel för övergripande metodstöd, specifikationer för metadata, API-hantering och inom immaterialrätt och öppna licenser.

Principerna består av sju rubriker

 1. Öppenhet som standard.
 2. Bedriv ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete.
 3. Tillgängliggör aktuell och uppdaterad information med användaren i centrum.
 4. Gör information lätt att hantera.
 5. Använd villkor som främjar bred användning.
 6. Dokumentera och beskriv information.
 7. Uppmuntra till användning och dialog.
Publicerad
8 oktober 2020