Till innehållet
 1. Start
 2. Om oss
 3. Nyheter
 4. Öppenhet som standard – ny rekommendation från DIGG till regeringen

Öppenhet som standard – ny rekommendation från DIGG till regeringen

Samordna svensk datapolitik, inför öppenhet som standard och avskaffa avgifterna för särskilt värdefulla datamängder. Det är några av punkterna som DIGG nu lägger fram till regeringen i ett förslag till handlingsplan för öppna data. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Data är guldet i dagens digitala samhälle. Många moderna innovationer baseras nämligen på data. Idag går Sverige miste om möjligheter till tillväxt, utveckling och effektivisering på grund av bristen på tillgängliga öppna data.

Öppenhet som standard 

DIGG har därför utarbetat ett antal förslag kring tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data, som nu presenteras för regeringen. En av de mest centrala rekommendationerna är att Sverige ska införa öppenhet som standard, open by default, som är en av principerna i International Open Data Charter (IODC). DIGG föreslår också att Sverige även ska anta IODC:s övriga principer.

Om Sverige använder IODC som ramverk för hur regeringen och den offentliga förvaltningen arbetar med öppenhet, så kommer det att förändra hela sättet för hur vi ser på data och öppenhet, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG.

Fler ska kunna dra nytta av öppna data

Utöver detta så föreslår DIGG ett antal aktiviteter som behövs för att kunna effektivisera svenska myndigheters hantering av data samt vad som kan göras för att öka incitamenten hos den offentlig förvaltningen att tillgängliggöra öppna data.

Om regeringen väljer att genomföra våra förslag så tror vi att mängden öppna data ökar och att det blir enklare att använda dessa data. Effekten blir då att fler kommer att kunna dra nytta av öppna data. Som en bonus tror vi även att vi kommer stiga i mätningen OURdata Index, säger Kristine Ulander, strateg inom öppna data på DIGG.

Våra förslag

Förslaget till handlingsplan, inklusive delrapporter, överlämnades till regeringen den 31 mars 2020 och baseras på ett regeringsuppdrag som handlar om att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data och bedriva öppen och datadriven innovation. Slutrapporten för regeringsuppdraget levereras i december. Här är förslagen i punktform:

Etablera en nationell datapolitik för en öppen, innovativ och effektiv förvaltning:

 • Anta ramverket inom International Open Data Charter (IODC)
 • Ta fram en nationell datastrategi som baseras på öppenhet som standard och inbyggd öppenhet.
 • Finansiera ett avgiftsfritt tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder.
 • Säkra tydlig styrning och samordning av den förvaltningsgemensamma datapolitiken.

Effektivisera datahantering, processer och datainfrastruktur: 

 • Säkra en långsiktig plattform för datadriven innovation.
 • Synliggör data och planera tillgängliggörande.
 • Möjliggör inbyggd öppenhet genom rätt krav vid upphandling.
 • Genomför nationell kraftsamling för statistiska data.

Motivera och engagera:

 • Öka samskapande för digital innovation.
 • Tillgängliggör data som efterfrågas i samhället.
 • Säkra en öppen och transparent inköpskedja.
 • Fortsätta genomföra insatser för att öka kunskapen om öppna data.

Utöver detta uppdrag har DIGG precis lämnat in handlingsplaner inom informationsutbyte, grunddata samt en gemensam digital ingång till Europa (SDG), som alla tre syftar till att stimulera utbyte av data.

Lär dig mer

Publicerad
13 april 2020