Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG och PRV kraftsamlar kring policy för öppna licenser

DIGG och PRV kraftsamlar kring policy för öppna licenser

Nu initierar myndigheterna DIGG och PRV ett samarbete kring öppen tillgänglighet till myndighetsinformation i Sverige. Syftet är att ta fram ett grundläggande policydokument för myndigheter om hur man hanterar öppna licenser kopplat till immateriella rättigheter. Ambitionen är att policyn ska presenteras efter sommaren.
Oj, något gick fel

Philip Levin, jurist på DIGG

– Målet med ett sådant policydokument är att myndigheterna ska känna större trygghet när de tillgängliggör data av olika slag, vilket i sin tur förhoppningsvis ökar tillgängliggörandet av data, säger Philip Levin, som är jurist på DIGG och som sköter kontakterna med PRV i detta samarbete.

– För att användaren ska veta hur de kan använda olika typer av material, information eller data från myndigheterna kan myndigheterna behöva använda en lämplig licens. I dagsläget är det få myndigheter som har tagit ställning till öppna licenser för användningen av deras information och data. Genom att vi nu skapar ett grundläggande policydokument gör vi förhoppningsvis detta enklare, fortsätter Philip Levin.

Kombinerade expertisområden förväntas ge positiva effekter

DIGG har som uppgift att bland annat utveckla stöd i form av principer och riktlinjer om enhetlighet när det gäller licensiering av data. Patent- och registreringsverket, PRV, är samtidigt centret för immateriella rättigheter i Sverige. Genom samarbetet kan myndigheterna kombinera sin respektive expertisområden vilket förväntas ge flera positiva effekter. Många myndigheter är nämligen osäkra på sina licensval.

– Den offentliga förvaltningen kan lära sig mer om hur man kan använda licenser på olika sätt och om sin egen immaterialrätt och de rättigheter man förfogar över, säger Philip Levin.

Vägledning och stöd för myndigheter

Policydokumentet ska ses som en vägledning för myndigheter när det gäller överväganden att välja öppna licenser och/eller hantera immateriella tillgångar med öppen tillgänglighet i fokus.

Dokumentet är också tänkt att visa hur skyddssystemet som immaterialrättigheter medför skulle kunna användas av myndigheter i sin egen verksamhet för att undvika inlåsningseffekt och istället präglas av öppen tillgång. En sådan policy skulle kunna fungera som ett stöd i att tillämpa gällande lagar och regler.

Oj, något gick felMagnus Ahlgren, chefsjurist på PRV

– PRV:s främsta utgångspunkt i det policyskapande samarbetet är att höja kunskapen om immateriella rättigheter och varför dessa kan ses och hanteras som komplement till öppna licenser och inte som dess motpol, säger Magnus Ahlgren, chefsjurist på PRV.

Rekommendationer i policydokumentet

I policydokumentet kommer bland annat följande rekommendationer att finnas med:

  • myndigheters hantering av öppna licenser (till exempel Creative Commons)
  • strategier för myndigheters hantering av egna immateriella rättigheter – som komplement till öppna licenser och möjlig garant för att undvika inlåsningseffekter
  • myndighetens egen användning av andra myndigheters öppna data/material med öppna licenser.

Planen är att policydokumentet ska presenteras efter sommaren.

Om licenser och immateriella tillgångar

Licenser är avtal om rätt att nyttja någon annans immaterialrättsligt skyddade material på vissa villkor. Immateriella tillgångar är tillgångar som inte består av materia, utan kan exempelvis vara idéer, programvara - eller data. Immateriella tillgångar kan däremot manifesteras materiellt i avtal, dokument, ansökningar, registreringar eller i annan skriftlig form.

Lär dig mer

Film: Philip Levin på DIGG berättar om samarbetet med PRV (youtube.se)

Publicerad
25 februari 2020