Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Många myndigheter fortsätter att förbättra sitt e-handelsarbete

Många myndigheter fortsätter att förbättra sitt e-handelsarbete

Nu är resultatet klart från 2019 års uppföljning av statliga myndigheters utveckling inom e-handel. Enkätundersökningen visar på att många myndigheter fortsatt att förbättra sitt e-handelsarbete inom flera områden.

Det är dock fortfarande många myndigheter som ligger långt efter och som exempelvis inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar, här finns stora vinsthemtagningar att göra.

Fortsatt ökning av e-fakturor

Resultatet, som avser helåret 2019, visar att andelen e-fakturor fortsätter att öka för många myndigheter. Detta kan delvis bero på att myndigheterna arbetat länge och målinriktat att styra om från papper/pdf-faktura till e-faktura från sina leverantörer. Men ökningen kanske framförallt beror på att lagen om obligatorisk e-faktura till följd av offentlig upphandling (2018:1277) och DIGG:s föreskrift om registrering i Peppol trätt i kraft under året 2019.

Totala volymen leverantörsfakturor till myndigheterna ökar med ca 475 000 mellan åren 2018 och 2019, en ökning på 10 procent. Bryter vi ut e-fakturorna ur denna mängd ser vi att dessa volymer nu står för en ännu större andel och utgör 75 procent av den totala mängden leverantörsfakturor som skickas till myndigheter i vår undersökning.

Samtliga myndigheter som deltar i enkäten svarar också Ja på frågan om myndigheten är registrerad som mottagare av e-faktura (Peppol BIS Billing 3) i Peppol.

Som ett resultat av ökat nyttjande av e-faktura ökar även antalet ordermatchade leverantörsfakturor med nästan 15 procent, här finns dock mer att göra för att ta del av vinsthemtagningar och skapa effektivare processer.

Sammanfattningsvis visar resultatet att många myndigheter behöver fortsätta förbättra sitt e-handelsarbete ytterligare för att kunna realisera de effektiviseringsvinster som e-handel möjliggör.

Den årliga enkäten skickas ut till samtliga statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter, som ska hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt enligt föreskrifter till förordning 2003:770.
Enkäten skickades till 156 myndigheter med en svarsfrekvens på 96 procent.

Läs enkätresultatet i sin helhet

Publicerad
14 juni 2020