Till innehållet
 1. Start
 2. Om oss
 3. Nyheter
 4. Arbetet med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte fortsätter

Arbetet med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte fortsätter

DIGG har tillsammans med E-hälsomyndigheten, Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försäkringskassan, Domstolsverket och Riksarkivet fått i uppdrag att arbeta vidare med att skapa ett säkrare och mer effektivt informationsutbyte inom och med den offentliga sektorn. Den 28 februari lämnades en delrapport till regeringen.
Oj, något gick fel

Daniel Antonsson, strateg, DIGG

Flera av myndigheterna ovan rapporterade i tidigare uppdrag under 2019 om att Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika lösningar, som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning resulterar i ineffektivitet i den offentliga sektorn.

– Nu har vi startat arbetet med att etablera den gemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte. Arbetet är en viktig förutsättning för att det offentliga Sverige ska komma vidare med vidare med digitaliseringen, säger Daniel Antonsson, strateg på DIGG.

Myndigheternas fortsatta arbete

För att skapa de förutsättningar som behövs för att det digitala informations-utbytet i den offentliga sektorn ska bli säkrare och mer effektivt, men också för att fungera likartat och enhetligt, arbetar de utsedda myndigheterna med följande:

 • Skapa och införa en struktur där myndigheterna tillsammans hanterar analys, kravställning, utveckling och förvaltning av den förvaltnings-gemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte.
 • Säkerställa att organisatoriska förutsättningar finns för att fortsätta arbetet i myndigheternas ordinarie verksamhet.
 • Påbörja och arbeta vidare med följande byggblock inom ramen för regeringsuppdraget:
  API-hantering. Syftet är att skapa en nationell gemensam infrastruktur för API-hantering. Till stora delar handlar det om effektivitetsvinster då det blir enklare att hitta och förstå API:er, att få support, att registrera och använda dessa. Det blir även lättare att få kunskap om förändringar i API:er och att hantera dem.
  Identitet. För att kunna utbyta information säkert och effektivt krävs olika typer av förvaltningsgemensamma identifieringslösningar, som till exempel e-legitimation och e-underskrifter. Inom ramen för uppdraget genomförs en förstudie gällande hur komponenten e-legitimationer i tjänsten kan etableras.
  Mina ombud. En person ska kunna representera en annan fysisk eller juridisk person i en digital tjänst. För företag är den största nyttan tidsbesparing dessutom minskar risken för felaktigheter. För privatpersoner innebär det att vardagen förenklas.
  Mina ärenden. Ger en samlad bild av en individs ärenden i offentlig sektor, både som privatperson eller företag. Tjänsten ska erbjuda en gemensam översikt där både avsändare och mottagare samverkar. Den ger en ökad trygghet och tydlighet samt sparar tid.

Uppdraget och det fortsatta arbetet innefattar även att ta fram en långsiktig plan för arbetet med den gemensamma digitala infrastrukturen. Planen kommer att omfatta samtliga byggblock i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Uppdraget ska slutrapporteras den 31 januari 2021.

Mer information

Delrapport 2020-02-28:
Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Slutrapport 2019-08-15:
Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Fakta

API efter engelskans Application Program Interface, är ett slags protokoll som används för att program och applikationer ska kunna kommunicera med varandra. En slags tolk, som kommunikationen går genom.

Publicerad
4 mars 2020