Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. Arbetet att utveckla ett nationellt ramverk för grunddata fortsätter

Arbetet att utveckla ett nationellt ramverk för grunddata fortsätter

DIGG har tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Skatteverket fått i uppdrag att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Den 28 februari lämnades en delrapport till regeringen.

Uppdraget följer de förslag som lämnades i slutrapporten från uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata i april 2019.

Erfarenheter från andra länder visar på att det finns stora positiva samhällsekonomiska effekter kopplat till ett tillgängliggörande och avgiftsfritt användande av grunddata. Nyttorna realiseras främst i form av besparingar när det kommer till minskning av administrativ börda, minskade kostnader och tidsvinster.

Myndigheternas fortsatta arbete

Under uppdraget 2020 etableras det nationella ramverket och gemensamma egenskaper, principer och riktlinjer tas fram. Modeller görs tillgängliga på en gemensam webbplats. Etablering påbörjas av grunddatadomänerna person, företag, fastighetsinformation och geografisk information. Nedan följer något av det som planeras efter uppdragets slut den 31 januari 2021.

Uppbyggnad av nationellt ramverk för grunddata

Det nationella ramverket för grunddata som etablerats under 2020 byggs upp, organiseras och bemannas. Bemanningen består dels av en funktion på DIGG samt deltagande från ingående myndigheter i grunddatadomänerna.

Fortsatt etablering av grunddatadomäner

De tre grunddatadomänerna företag, där Bolagsverket är ansvarigt, fastighetsinformation och geografisk information, där Lantmäteriet är ansvarigt, och person där Skatteverket är ansvarigt, fortsätter att etableras i respektive myndighets ordinarie verksamhet. Nya grunddatadomäner identifieras och anslutning av dem påbörjas.

Vidareutveckla principer och riktlinjer

De principer och riktlinjer som slagits fast under uppdraget 2020 förvaltas av DIGG och behov av revidering tas upp årligen tillsammans med grunddatadomänansvariga myndigheter.

Vidareutveckla samarbetsformer och anslutningsmetodik

Mötesfrekvens, samarbetsverktyg och organisering som föreslagits i uppdraget utvärderas och vidareutvecklas löpande. Anslutningsprocess för nya grunddatadomäner förfinas och anpassas utifrån behov under ledning av DIGG i samarbete med befintliga grunddatadomäner.

Åren 2022–2023

Vidareutveckla principer och riktlinjer samt förvaltning och vidareutveckling av nationellt ramverk sker fortsatt.

Anslutning av nya grunddatadomäner sker enligt de processer som tagits fram. Tre till fem nya grunddatadomäner beräknas ansluta.

Mer information

Delrapport 2020-02-28:
Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen
Slutrapport 2019-04-30:
Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata

Publicerad
3 mars 2020