Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. E-legitimation används allt mer när myndigheter och kommuner digitaliserar

E-legitimation används allt mer när myndigheter och kommuner digitaliserar

Användningen av e-legitimation för att logga in i offentliga tjänster ökar. Mest märks ökningen hos kommuner och regioner. Samtidigt står statliga myndigheter för en större del av de transaktioner som genomförs med e-legitimation. Detta är några av de iakttagelser som gjorts i årets enkätundersökning E-legitimering inom den offentliga förvaltningen.

Oj, något gick felAnderas Dahlkvist, analytiker och Charlotta Hämäläinen, tjänsteområdesansvarig har sammanställt enkätsvaren i en rapport

Många har e-tjänster som öppnas med e-legitimation men få lever upp till eIDAS-förordningen

Åtta av tio kommuner och regioner erbjuder tjänster där man loggar in med e-legitimation. Lika hög är siffran hos stora myndigheter med omfattande medborgarkontakt.

Rapporten redovisar även hur den offentliga förvaltningen hittills levt upp till i eIDAS-förordningens krav på att tillåta utländska e-legitimationer i e-tjänsterna. Knappt fyra av tio offentliga organisationer uppger att de idag erbjuder denna möjlighet.

Information och stöd efterfrågas

Generellt efterfrågas mer information och stöd från de offentliga aktörerna. Det gäller bland annat användning och avtal för e-legitimering och e-underskrifttjänster, samt vid anslutning till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect.

– Det finns en rad utmaningar när det gäller e-legitimering inom den offentliga förvaltningen, utmaningar som vi måste beakta i DIGG:s främjandearbete inom området, säger Charlotta Hämäläinen, tjänsteområdesansvarig för området Digital identitet på DIGG

Om undersökningen

Årets enkätundersökning genomfördes under maj-juni 2019 tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Regeringskansliet. Syftet med undersökningen, som senast genomfördes 2017 av dåvarande E-legitimationsnämnden, är att ta reda på hur digitaliseringen utvecklas inom det offentliga. Detta görs i undersökningen genom att följa användningen av e-legitimation och behov över tid, dels i tjänster riktade mot enskilda dels i tjänster mellan och inom offentliga organisationer. I enkäten ställdes också frågor kring hur e-legitimering handlas upp av myndigheter, kommuner och regioner för att kunna erbjudas som inloggning i e-tjänsterna.

Rapport: E-legitimering inom offentlig förvaltning 2019

Publicerad
5 november 2019