Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG tar policybeslut kring öppen källkod

DIGG tar policybeslut kring öppen källkod

DIGG vill stödja och samordna digitaliseringen av det offentliga. Som ett led i den strävan har nu ett policybeslut antagits om att programvara som utvecklas och eller anskaffas för myndighetens verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod.
Oj, något gick fel

Anna Eriksson

– Vi vill vara öppna och tillgängliga och underlätta för våra partners både här i landet och över landsgränsen att dra nytta av den kunskap som vi har byggt upp, inte minst inom gränsöverskridande e-legitimering som görs inom eIDAS, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG. Genom att vara öppna med vår källkod kan vi underlätta för våra partners och tillsammans öka takten i digitaliseringen utan att tulla på säkerheten, fortsätter hon.

I policyn anges att programvara som utvecklas eller anskaffas inom DIGG generellt, ska publiceras som öppen källkod. Villkor, äganderättsfrågor med mera blir på så sätt reglerade på ett standardiserat sätt.

Denna policy anger grundläggande principer som ska vara vägledande vid anskaffning/utveckling av programvara där DIGG finansierar arbetet.

Öppenhet för nytta och förtroende

Största möjliga öppenhet ska prägla arbetet.

  1. Det DIGG gör ska hålla den kvalitet att det tål insyn.
  2. DIGG är en skattefinansierad verksamhet där det är naturligt att så mycket som möjligt av resultatet av myndighetens verksamhet kan komma till så bred nytta som möjligt.

Där det finns skäl att begränsa denna öppenhet ska inte mer än nödvändigt undantas.

Öppen källkod

Programvara som utvecklas/anskaffas ska i normalfallet publiceras som öppen källkod. Ett skäl till detta är att villkor för att dela med oss av programvaran, äganderättsfrågor mm därmed blir reglerade på ett standardiserat sätt.

Licensval ska beslutas innan arbetet påbörjas.

Valet styrs av varje projekts förutsättningar men följande principer ska vara vägledande:

  • I de fall då DIGG bidrar till ett befintligt projekt ska DIGG acceptera redan beslutade licensval förutsatt att valet innebär en licens som finns upptagen på opensource.org. Endast om befintliga val är så olämpliga att DIGG inte skulle kunna stödja projektet ska krav ställas på att projektet byter licensform.
  • I det fall då DIGG tar initiativ till, eller äger ett projekt skall licensformerna Apache eller BSD "2-clause" användas i första hand. Valet av Apache resp. BSD-licenser följer av att dessa licenser innebär väldigt få restriktioner och även medger fri kommersiell användning.
  • I de fall där syftet med publiceringen inte är öppen spridning utan snarare att skapa en sluten krets av organisationen som tillsammans förvaltar programvaran ska GPL-licens väljas. Eftersom detta begränsar möjligheterna till återanvändning är detta ett undantagsfall som särskilt ska motiveras.
Publicerad
14 maj 2019