Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG kommenterar Svenskarna och internet 2019

DIGG kommenterar Svenskarna och internet 2019

Den offentliga förvaltningen måste arbeta för mer tillit och tillgänglighet i sina digitala tjänster, det visar Internetstiftelsens senaste undersökning Svenskarna och internet, som är en av Sveriges största individundersökningar om internetanvändning.

Digitaliseringen i Sverige har kommit långt inom många områden. Internetstiftelsens undersökning visar att internet är nästan universellt använt idag, 95 procent använder internet och över hälften (57 procent) av svenskarna har tillgång till snabbt internet via fiber. Fler än 7 av 10 svenskar använder digitala samhällstjänster, över 80 procent använder mobilt BankID och hälften har idag en digital brevlåda.

Många lever i ett digitalt utanförskap

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en förutsättning för att utveckla kvalitet, service och tillgänglighet på den offentliga servicen. I undersökningen uppger också 85 procent att de anser att digitala samhällstjänster underlättar för dem. Samtidigt visar studien också på att drygt en miljon svenskar lever i ett digitalt utanförskap. Utanförskapet mäts på flera sätt i studien. Framför allt handlar detta om personer som inte använder internet dagligen eller inte alls.

Det är också 9 procent av deltagarna som uppger att de inte alls känner sig delaktiga i det digitala samhället. Denna grupp består framför allt av äldre personer, men även till viss del personer med lägre inkomst eller låg utbildning. Även när det gäller digitala samhällstjänster finns tydliga skillnader mellan olika grupper. Det är 4 procent, även här främst äldre personer, som upplever att de digitala tjänsterna försvårar för dem, snarare än underlättar.

 Människor får inte stängas ute från offentlig service som de har rätt till. Den offentliga förvaltningens arbete för att göra digital service tillgänglig är en central del i arbetet för att minska det digitala utanförskapet. Samtidigt gynnar det alla användare om de digitala samhällstjänsterna är lätta att förstå och använda, säger Arvid Perbo, analytiker på DIGG.

DIGG arbetar för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag.

Oro över personlig integritet

En oroväckande trend i rapporten är att andelen som känner sig oroande av att av att myndigheterna inkräktar på deras personliga integritet på internet har ökat sedan 2015. Idag uppger 21 procent att de är oroliga för detta, vilket är lika många som förra året.

En viktig förutsättning för en fungerande offentlig förvaltning är att alla som bor i Sverige har förtroende för och känner tillit till de offentliga aktörerna. Att 1 av 5 internetanvändare är orolig för att myndigheterna ska inkräkta på deras personliga integritet på internet är allvarligt, och detta är något som alla offentliga aktörer måste bära med sig i sitt fortsatta arbete.

 Här behöver vi i som arbetar med digitalisering av offentliga tjänster lyssna och förstå vad denna oro handlar om. Offentliga aktörer är generellt sätt måna om att göra rätt och vi behöver fortsätta att arbeta med säker digitalisering. Sedan behöver också alla i samhället bli duktigare på att förstå hur data bör hanteras, både vår egen och data som vi hanterar åt andra, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG.

DIGG ser att samarbete är nyckeln för att arbeta med frågorna, bland annat är det viktigt för oss att samarbeta med MSB och Datainspektionen.

Du hittar hela rapporten och mer information på Internetstiftelsens webbplats svenskarnaochinternet.se

Läs mer om DIGG:s arbete med ökad digital tillgänglighet

Publicerad
22 oktober 2019