Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Nyheter
  4. DIGG blir nationell samordnare för arbetet med en gemensam digital ingång till Europa

DIGG blir nationell samordnare för arbetet med en gemensam digital ingång till Europa

Regeringen har beslutat att ge DIGG uppdraget som nationell samordnare för arbetet med en gemensam digital ingång till Europa (även kallad Single digital gateway). Kommerskollegium kommer att bistå DIGG i vissa delar.

Oj, något gick felAnna Eriksson, generaldirektör för DIGG

– Nationell samordning är ett viktigt uppdrag för oss och vi ser att samordningen är efterfrågad. Uppdraget som nationell samordnare passar väl in i vår verksamhet tillsammans med bland annat eIDAS, datadriven innovation och utveckling av byggblock för informationsutbyte och tillgänglighet, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Syftet med en gemensam digital ingång är att göra det enklare för människor och företag att bo och verka över hela Europa. Behovet har ökat eftersom vi alltmer bor, arbetar, studerar och driver företag över våra landsgränser.

Många myndigheter och andra offentliga aktörer berörs

Oj, något gick felViktoria Hagelstedt, ansvarig för att starta upp den nationella samordningen på DIGG

Arbetet kommer att ställa krav på att svenska myndigheter och kommuner tillhandahåller användarvänlig information och tjänster till människor och företag som bor och verkar i andra EU-länder precis som till svenskar.

En bärande princip är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga. Bakgrunden är en EU-förordning om en gemensam digital ingång som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa. 

– I Sverige berörs många myndigheter och kommuner. Det är ett omfattande arbete som kräver insatser på många håll och en förutsättning för att nå framgång är att vi som är berörda aktörer i Sverige samverkar, säger Viktoria Hagelstedt, senior rådgivare på DIGG.

Genomförandet sker i etapper

Genomförandet sker i etapper med start december 2020 och ska vara infört under december 2023. Från december 2020 ska det finnas information om bland annat om vilka lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller om du vill starta företag eller flytta till ett annat EU-land. Det ska också finnas information och kontaktvägar för hjälp och support.

Från december 2023 ska digitala tjänster finnas tillgängliga för att utföra ärenden och fungera gränsöverskridande mellan EU:s medlemsstater.

– Vi ska också söka vägar att göra detta kostnadseffektivt och undvika att utveckla samma saker flera gånger utan återanvända och samverka. Vi samarbetar också med våra grannländer i genomförandet för att ta vara på varandras erfarenheter och testa lösningar där gränsöverskridande verksamhet är vanlig, säger Viktoria Hagelstedt.

Om din myndighet berörs

DIGG har påbörjat arbetet med att kontakta berörda aktörer i Sverige och bett dem påbörja kartläggning och utse kontaktpersoner. 

Om du tror att din myndighet berörs så uppmanar vi er att ta del av förordningen och kontakta DIGG via info@digg.se. Kommuner kan avvakta då DIGG har dialog med SKL för att uppskatta hur kommunerna påverkas. Kommunerna har också längre tid på sig i införandet.

Lär dig mer

Förordning (EU) 2018/1724 (europa.eu)
Publicerad
3 november 2019