Till innehållet
  1. Start
  2. Om oss
  3. Evenemang
  4. Innovationsveckan

Att skapa förutsättningar för digital innovation inom offentlig förvaltning

5 oktober 2021 - 5 oktober 2021
Välkommen på en minikonferens där vi på DIGG delar med oss av erfarenheter och tips i arbetet med digital innovation inom offentlig förvaltning.

Det krävs flertalet individer som, med sina olika kompetenser, kan skapa förutsättningar för innovation inom offentlig förvaltning, allt ifrån ledarskap och specialister inom juridik och informationssäkerhet till idésprutor, verksamhets- och systemutvecklare samt analytiker.

På Innovationsveckan anordnar vi på DIGG en minikonferens där våra specialister delar med sig av erfarenheter och reflektioner från att arbeta med innovation. Utifrån sina olika perspektiv berättar de om vilka förutsättningar som ledde till ett gott resultat eller vilka förutsättningar som hade behövts för ett bättre resultat. Under dagen får du ta del av arbetet bakom covidbevis och andra innovationsinsatser som DIGG medverkat i. Minikonferensen syftar till att ge en bild av de grundläggande förutsättningar som behövs för att jobba med digital innovation inom och för offentlig förvaltning. 

Anmäl dig kostnadsfritt till konferensen redan idag!

Tid: Tisdagen den 5 oktober kl 11.00 - 16.30

Plats: Digitalt 

Anmälan

Information gällande personuppgiftsbehandling för DIGG:s evenemang

Den här informationen har till syfte att ge information om den personuppgiftsbehandling som sker för de evenemang som DIGG arrangerar och är personuppgiftsansvarig för samt ge information till de registrerade hur deras personuppgifter behandlas och hur de kan ta tillvara sina rättigheter.

Evenemangen kommer att sändas live för samtliga deltagare och övriga intressenter. Vid behov kan föreläsningar komma att spelas in i syfte att använda som utbildningsmaterial eller att sprida information i DIGG:s kanaler. 

Dataskyddsombud

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör DIGG:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud Petra Kanon, dataskyddsombud@digg.se, 010- 484 73 38.

Personuppgiftsansvar

DIGG är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för och som utförs inom verksamheten. DIGG anordnar evenemang och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas med anledning av evenemanget.

DIGG anlitar underleverantör som hjälper DIGG med bild- och videoproduktion samt bildredigering för evenemang. Konsulterna är då personuppgiftsbiträden åt DIGG och behandlar personuppgifterna på DIGG:s vägnar.

DIGG kan komma att ingå avtal med medarrangörer med anledning av samverkan med andra. Vid behov kommer DIGG att upprätta dokumentation om gemensamt personuppgiftsansvar alternativt ingå personuppgiftsbiträdesavtal med medarrangörer om situationen så kräver.

Varför och med vilken rätt behandlar DIGG personuppgifterna

DIGG behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra och informera om evenemang som DIGG arrangerar. Detta kan bland annat innebära att, för dig som är föreläsare, moderator eller funktionär, vi lägger ut bild, video, namn, kontaktuppgifter och presentation om dig som person på vår webbsida. Uppgifter kan också komma att behandlas för statistiska ändamål med syfte att följa upp och genomföra förbättringsarbeten (exempelvis kartlägga intressegrupper för framtida evenemang) och eventuellt intressen för att delta i DIGG:s evenemang, dessa uppgifter kommer att avidentifieras i statistiken som en aggregerad mängd.

DIGG stödjer sin rätt att behandla personuppgifter på den rättsliga grunden att det är ett allmänt intresse att behandlingen sker.

Vad för slags personuppgifter behandlar DIGG

DIGG kommer att behandla personuppgifter för de personer som deltar i DIGG:s evenemang (deltagare, föreläsare, funktionärer, moderator och övriga intressenter). Dessa personuppgifter lämnas in av dig. 

De personuppgifter som kommer att behandlas är:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Bild och video
  • Sysselsättning/ yrkestitel
  • Presentationstext och kort personlig beskrivning om dig (endast för föreläsare, moderator, funktionärer)

Vem tar del av personuppgifterna

DIGG:s personuppgiftbiträden kommer att ta del av personuppgifterna. Om DIGG nyttjar personuppgiftsbiträden kommer de att använda sig av underbiträden som även de tar del av personuppgifter som lämnas vid anmälan till DIGG:s evenemang.

DIGG:s evenemang kommer att sändas live vilket innebär att deltagare, arrangörer, föreläsare, funktionärer och övriga intressenter kan ta del av det ni lägger upp eller muntligen presenterar.

DIGG är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, serviceskyldighet mellan myndigheter, myndigheters arkiv och statistik. DIGG kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller personuppgifter kan DIGG komma att lämna ut dessa i enlighet med offentlighetsprincipen till enskilda eller till andra myndigheter om det följer av serviceskyldighet eller bestämmelser i lag eller förordning.

Hur länge sparar DIGG personuppgifterna

DIGG behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Som myndighet måste DIGG följa bestämmelserna i arkivlagen och dina personuppgifter kan därför komma att arkiveras och sparas i enlighet med de lagkrav som finns.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor om hur DIGG behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifterna ovan.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om DIGG behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Om DIGG har fått ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du återkallar lättast ditt samtycke genom att skicka e-post till dataskyddsombudet

Om du återkallar ditt samtycke så innebär det att DIGG inte kan behandla dina personuppgifter ytterligare. Lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skedde innan samtycket återkallades påverkas inte. Det innebär att DIGG har haft en rättslig grund att behandla personuppgifterna fram till att samtycket återkallades.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att DIGG behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

 

Program minikonferens

En kort presentation om dagen och vad som väntar

Tid: 11:30- 11.35

DIGG vill öka den offentliga förvaltningens förmåga att vara innovativa. Men då måste vi också själva vara innovativa. Följ med på en inspirerande föreläsning om hur man skapar en innovativ kultur och hur DIGG arbetar med innovation ur ett ledningsperspektiv.

Tid: 11.35 - 11.55

Innovation fortsätter vara ett svårfångat begrepp. Här försöker vi se på hur offentlig förvaltning arbetar med innovation och om det leder till en innovativ förvaltning, eller är målsättningen något annat? Som ett led i diskussionen tas erfarenheter från statliga innovationscenter och kontor, vissa aktiva sedan 2016, med i resonemanget.

Tid: 12.00 - 12.25

Förmågan att dela information är en förutsättning för digital innovation. Den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som nu etableras innehåller standardiserade byggblock och grunddatadomäner som möjliggör informationsutbyte och utforskande utveckling. Vad går att göra idag och vad ser vi i horisonten?

Tid: 12.30 - 12.55

Innovation och uppfinnaranda präglade projektet för att utveckla covidbevis. Projektet bedrevs med ständigt ändrade förutsättningar, extrem tidspress, samverkan i alla tänkbara riktningar och nivåer, konstant uppmärksamhet och efterfrågan från media och allmänhet och en absolut deadline för att leverera något som efterfrågas i hela världen. Hör mer om hur verksamhet, teknik, juridik, politik, kommunikation och myndighetssamverkan kan ske i raketfart.

Tid: 13.00 - 13.25

Juridik kan ofta betraktas som hindrande för digitaliseringen i stort och innovation i synnerhet. Hur hittar man arbetssätt mellan olika kompetenser? Vad ska en utvecklare eller arkitekt tänka på utifrån rättsliga aspekter vid innovation och hur ska en jurist agera? Bra, och dåliga praktiska exempel kopplat till arbetet med covidbevis!
 
DIGG har under 2021 fått ett uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning i digitaliseringsfrågor. Vad är detta och vad kan offentlig förvaltning ha för nytta av rättsligt stöd? En kort presentation av DIGG:s arbete med etableringen av rättsligt stöd.
 
Tid: 13.30 - 13.55

Informationssäkerhet och säkerhet brukar komma in i projekt och utveckling sent men genom att tidigt börja jobba systematiskt och identifiera risker, informationstillgångar och sätta säkerhetsnivåer kan man fokusera på möjlighet och verksamhetsnytta. För covidbevis har vi genom samverkan mellan flera myndigheter etablerat ett systematiskt arbetssätt och skapat en innovativ lösning som säkerhetsgranskats och härdats till en publik tjänst med rätt säkerhet. Under föreläsningen bjuder vi med oss av lite tips och erfarenheter från DIGG som kommer omfatta hur vi tänker kring säkerhet kopplat till innovativ digitalisering.

Tid: 14.00 - 14.25

Det finns myter om att inkluderande digitala tjänster blir fula och tråkiga, och att inkludering är ett hinder för innovation. I verkligheten är det tvärtom: inkluderande tjänster kan vara estetiskt tilltalande och de är inte dyrare eller svårare att bygga. Inkludering erbjuder spännande, utmanande och – hittills – outnyttjade förutsättningar för innovation. EU-direktiv och lagar har skapat en stor marknad för inkluderande innovation i digitala tjänster, och efterfrågan är i dag mycket större än tillgången på kompetenta formgivare, UX:are, utvecklare och testare. Vi slår hål på myterna och berättar om möjligheterna att nå större målgrupper än du någonsin föreställt dig.

Tid: 14.30 - 14.55

Data kan idag delas helt öppet i form av öppna data eller som delade data där det finns olika restriktioner. Men vad leder det egentligen till?  På det här seminariet presenteras olika exempel på bland annat nyttorealisering och effektiviseringar inom offentlig sektor, nya innovativa tjänster och hur öppnare och mer strukturerade data möjliggjorde framtagningen av covidbevis.

Tid: 15.00 - 15.25

Ett hackaton är ett innovationsverktyg som ger en intensiv start på innovationsprocesser och är ett sätt att skapa samverkan för att hitta lösningar på utpekade utmaningar. Det finns många olika sätt att arrangera ett hackaton och det finns minst lika många fallgropar. Följ med på hur vi på DIGG tog fram ett nytt koncept för myndighetsinitiativet Hack for Sweden. Vi kommer att ta upp aspekter allt ifrån interna förutsättningar till att skapa nationell samverkan med flertalet offentliga förvaltningar.

Tid: 15.30 - 15.55

Uppföljningsdata kan ligga till grund för samverkansytor där offentlig förvaltning får utvecklas gemensamt och innovera tillsammans. Med utgångspunkt i data som fokuserar på den offentliga förvaltningens digitalisering, vill vi matcha offentliga aktörer med gemensamma utmaningar. Syftet är att stimulera både återanvändning, vidareutveckling och innovation med målet att skapa synergier och fler gemensamma lösningar.

Tid: 16.00 - 16.25

Dagens avslutande aktivitet syftar till att avrunda dagen och blicka framåt. Hur kan vi tillsammans jobba med innovation i framtiden? Med utgångspunkt i minikonferensens olika aktiviteter kommer några av dagens föreläsare dela med sig av sina tankar om att skapa förutsättningar för digital innovation inom offentlig förvaltning i framtiden.

Tid: 16.30 - 17.00