Förslag för bättre styrning av digitala investeringar

Regeringen har gett DIGG och Statskontoret i uppdrag att analysera och ta fram förslag på utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning. Syftet är att öka regeringens förmåga att effektivisera, styra och följa upp offentlig förvaltnings digitala investeringar.

Magdalena Norlin-Schönfeldt, Analyschef, DIGG

Uppdraget består av två delar

I den första delen ska Statskontoret i samverkan med DIGG analysera om nuvarande styrning av, och statliga myndigheters arbete med, nyttorealisering och effekthemtagning av digitala investeringar är ändamålsenlig. I den andra delen ska DIGG i samverkan med Statskontoret lämna förslag på hur regeringens styrning och myndigheternas arbete kan vidareutvecklas.

Påvisa nyttor med digitala investeringar

I uppdraget ingår att DIGG ska lämna förslag på hur styrningen av och stödet kring nyttorealisering och beräkningar av förväntade effekter kan bli tydligare.

 En svårighet vid förvaltningsgemensamma investeringar är att nyttan inte nödvändigtvis fördelas jämnt över de aktörer som genomför investeringen. Vi behöver hitta incitament för förvaltningsgemensamma digitala investeringar och ha en nyttorealiseringsmodell som stödjer i det arbetet för att driva på utvecklingen och säkerställa att investeringar görs i rätt ordning, men också för att säkerställa att nyttorna faktiskt hämtas hem, säger Magdalena Norlin-Schönfeldt, analyschef på DIGG.

Uppdraget ska redovisas i sin helhet till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 10 december 2020. Resultatet av uppdragets första del (analysen) ska redovisas i en delrapport i oktober 2020.