Myndigheters digitala mognad och it-kostnader

Sammanfattning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har under vintern 2019–2020 genomfört en enkätundersökning bland statliga myndigheter gällande deras digitala mognat och nyckeltal över it-kostnader. Enkätundersökningen har sin utgångspunkt i det regeringsuppdrag som Ekonomistyrningsverket (ESV) haft under många år gällande att följa myndigheters it-användning och mognad.

Enkäten skickades ut till 175 respondenter. På delen av enkäten som gäller mognad svarade 114 respondenter. På den del av enkäten som handlar om it-användning svarade 96 myndigheter. De som tidigare ingick i ESV:s urval är kraftigt överrepresenterade bland de svarande. Resultaten presenteras i föreliggande rapport.

Mognadsmätningen visar att myndigheter kommit olika långt i sin mognadsgrad. De nytillkomna respondenterna som är relativt sett små myndigheter gällande både verksamhetens omfattning och antal anställda är generellt mindre mogna utifrån de förutsättningar som mäts. Verksamheter är dock olika och behovet av att vara digitalt mogen kan variera med typ av verksamhet. Precis som i tidigare mognadmätningar skiljer sig myndigheternas mognadsbedömning betydligt mellan olika mätområden. Myndigheterna skattar sin mognadsnivå högst när det gäller arbetet med it-förvaltning, informationssäkerhet och projektstyrning. Lägst skattar myndigheterna sin mognadsgrad när det gäller arbetet med nyttorealisering, att göra kostnadsjämförelser med andra är också ett område som är eftersatt.

Sedan 2017 har it-kostnader som andel av verksamhetskostnader sjunkit. Det gäller på totalen såväl som för de som ingick i urvalet vid föregående undersökning. Även it-investeringar som andel av verksamhetskostnader har sjunkit sedan 2017.

Både vad avser mognadsmätningen och nyckeltalen finns problem med mätmetoden. Det som var en lämplig mätmetod för de myndigheter som ingick i ESV:s tidigare urval är inte nödvändigtvis bästa sättet att följa den offentliga förvaltningens, eller ens statliga myndigheters, digitalisering. Hos DIGG pågår ett arbete med att utveckla ett ramverk för att följa offentlig förvaltnings digitalisering. DIGG anser också att it-kostnader är en viktig del i att följa offentlig förvaltnings digitalisering, men att det finns stora problem med dagens metod. DIGG anser därför att det behövs ett utvecklingsarbete gällande nyckeltal för att dels förenkla för myndigheter med inrapportering och dels för att nå jämförbarhet mellan myndigheter.

Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
ArkDes
Barnombudsmannen
Bolagsverket
Boverket
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiestödsnämnden
Delegationen mot segregation
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Formas
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Jordbruksverket
Justitiekanslern
Jämställdhetsmyndigheten
Karlstads universitet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kulturrådet
Kungl. Musikhögskolan
Kungliga tekniska högskolan - KTH
LFV
Linnéuniversitetet
Livsmedelsverket
Luleå Tekniska Universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Malmö universitet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
MUCF
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Myndigheten för yrkeshögskolan
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post och Telestyrelsen
Riksarkivet
Riksgälden
Rättsmedicinalverket
SBU
SCB
Sida
Sieps
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolverket
SMHI
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Spelinspektionen
Staten medieråd
Statens Fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk, SPV
Statskontoret
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
SWEDAC
Svenska institutet
Svenska Kraftnät
Sveriges geologiska undersökning - SGU
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Tillväxtverket
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Umeå universitet
Universitetskanslersämbetet
Upphandlingsmyndigheten
Vinnova
Åklagarmyndigheten
Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd