Uppföljning av myndigheternas e-handel

Innan DIGG startade har ESV haft i uppdrag att följa upp hur myndigheterna arbetar med elektronisk handel (e-handel). Uppföljningen har skett två gånger om året i form av enkätundersökningar som skickas ut till de myndigheter som måste hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. I den senaste undersökningen skickades enkäten ut till 149 myndigheter. Svarsfrekvensen var cirka 95 procent.

Resultatet från den senaste uppföljningen, för perioden juli–december 2017, visar att det sammantaget finns en fortsatt outnyttjad potential för e-handel i staten, men att många myndigheter har gjort viktiga framsteg på olika områden. Det är dock stora skillnader i hur långt myndigheterna har kommit i sitt e-handelsarbete.

 

E-fakturor

Andelen e-fakturor är 63 procent för staten som helhet enligt den senaste uppföljningen. Det är en högre andel än tidigare och resultatet visar även att ökningen skett i snabbare takt jämfört med tidigare mätningar.

 

Utfallet indikerar att många myndigheter har gjort viktiga strategiska insatser och att myndigheterna generellt sett har goda förutsättningar för att leva upp till lagen om krav på e-faktura till offentlig sektor. Vidare visar resultatet att andelen matchade fakturor har ökat påtagligt, och att de nu utgör en fjärdedel av fakturorna för staten som helhet. Det pekar på att många myndigheter har kommit igång med periodisk fakturering (abonnemangsfakturor), vilket ger stora vinster i form av ökad effektivitet och kontroll. Det är dock stor skillnad i resultaten mellan olika myndigheter.

 

E-ordrar

Antalet e-ordrar är något högre än i den förra mätningen, men är fortsatt lågt för staten som helhet. Utfallet visar också att myndigheter som har en hög andel e-fakturor inte nödvändigtvis har ett högt antal e-ordrar, och vice versa. Enligt undersökningen finns det alltså inget tydligt samband mellan att nå goda resultat på båda dessa områden. Det kan bero på att det krävs olika strategier för att lyckas på respektive område.

 

Avtalstrohet

Undersökningen visar även att endast en av tre myndigheter följer upp avtalstroheten, som är en viktig aspekt för att öka kontrollen över myndighetens inköp. Cirka 60 procent av myndigheterna ställer ofta eller alltid krav på e-faktura i sina upphandlingar, medan en mindre andel (30 procent) ställer krav på e-handel på motsvarande sätt.

 

Nästan 80 procent av myndigheterna är anslutna som fakturamottagare i PEPPOL. En mindre andel (48 procent) är anslutna som fakturautställare. Senast den 1 november 2018 ska alla statliga myndigheter vara anslutna till PEPPOL.

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess vänd dig till info@digg.se