Uppföljning av myndigheternas e-handel

Resultatet från den senaste uppföljningen av de statliga myndigheternas e-handel visar att många myndigheter har förbättrat sitt e-handelsarbete på flera områden. Utfallet visar samtidigt att många myndigheter fortfarande ligger långt efter och exempelvis ännu inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar.

DIGG följer upp de statliga myndigheternas utveckling inom e-handel två gånger per år. Enkäten skickas ut till alla statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter, som ska hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Den senaste undersökningen avser perioden 1 januari till 30 juni 2018. Enkäten skickades till 152 myndigheter med en svarsfrekvens på 96 procent.

Resultaten visar att andelen e-fakturor har ökat för staten som helhet. En anledning kan vara att myndigheterna numera ställer krav på elektronisk fakturering i sina upphandlingar i högre utsträckning än tidigare.

Även antalet elektroniska ordrar har ökat, vilket indikerar att de myndigheter som har kommit igång med elektroniska beställningar har utvecklat sitt e-handelsarbete ytterligare. Det finns dock en förhållandevis konstant andel myndigheter som ännu inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar, vilket inte förändrats jämfört med tidigare mätningar.

Andelen matchade fakturor har också ökat för staten som helhet, men ökningen är förhållandevis liten.

Sammantaget visar resultatet att många myndigheter behöver förbättra sitt e-handelsarbete ytterligare, för att kunna realisera de effektiviseringsvinster som e-handel möjliggör.