Uppföljning av inköp och avtalstrohet

E-handelssystemet ger goda möjligheter att följa upp myndighetens inköp. Omkring en tredjedel av myndigheterna anger att de använder e-handelssystemet för det ändamålet. Ytterligare några anger att de använder andra system än e-handelssystemet för att följa upp sina inköp.

Med hjälp av information i e-handelssystemen kan myndigheterna enkelt följa upp sina inköp och skapa bra underlag för kommande inköp. Genom e-handelssystemet kan myndigheten exempelvis följa hur avtalen används och därmed ta ställning till om det finns ytterligare varor och tjänster som behöver upphandlas.

Omkring en tredjedel av myndigheterna följer upp avtalstrohet med hjälp av e-handelssystemet. Några myndigheter anger att de istället använder andra system än e-handelssystemet för att göra denna uppföljning. Majoriteten av myndigheterna anger dock att de av olika skäl inte använder e-handelssystemen för uppföljning. Den vanligaste förklaringen är att de har få leverantörer inlagda i systemet och att det därför inte är relevant att följa upp på detta sätt.

 

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess vänd dig till info@digg.se.