Frågor och svar om enkäten

DIGG (och tidigare ESV) följer upp myndigheternas e-handel två gånger per år. Uppföljningen består av två enkätundersökningar som skickas ut till de myndigheter som måste hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. I den senaste undersökningen skickades enkäten ut till 149 myndigheter. Svarsfrekvensen var cirka 95 procent.

Hur gör jag för att ta fram information från e-handelstjänsten om antal elektroniska ordrar?
Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst
Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal elektroniska ordrar:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd/Uppföljning/Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Inköpsorder per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde.Ändra till det år och den tidsperiod som efterfrågas i enkäten.(År och Månad baseras på inköpsorderns registreringsdatum i Raindance, det vill säga datum då beställningen blev attesterad och signerad och ordern skapades.)Orderbelopp, Antal order och Antal konteringsrader per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Ordertyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per ordertyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst
Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal elektroniska ordrar:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Orderhuvud samt kolumnerna Ordernummer och Skapat datum.
 3. På raden skapat datum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Tryck "Skapa rapport" och ladda sedan hem den från fliken "Rapportlista"
 5. Använd Excel för att summera antalet.

Ett alternativt sätt att få fram antal ordrar:

 1. Välj fliken Leveranskvittens
 2. Klicka på knappen Avancerad sök
 3. Fyll i Skickad (fr.o.m) och Skickad (t.o.m)
 4. Sökresultatet kommer fram uppe till vänster vid Sökresultat

Statens servicecenter
Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal order”.

Hur gör jag för att ta fram information från e-handelstjänsten om antal e-fakturor från leverantörer?

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. I portalen, välj Uppföljning – Frågor & Analys – Flik fakturor – Rapport "Mall Levfakturor". Tryck "Öppna".
 2. Sätt filter på År – Fakt.datum(intervall) – Resk.typ. Resk.typ ska vara den reskontraposttyp ni använder för elektroniska fakturor. Filter på fakturadatum ska vara till exempel 170701–171231.
  OBS: Om ni generellt har satt en begränsning av antalet rader i en rapport kan ni få ett för lågt antal rader. Därför bör ni öppna upp eventuella generella begränsningar innan ni tar fram rapporterna till enkäten.
 3. Exportera denna rapport till Excel, och räkna antal rader.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal e-fakturor från leverantörer:

Använd rapportgeneratorn.

 1. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 2. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period
 3. På raden Importtyp, skriv in i fältet för filter: WEB-EDI;CONNECT;STDChannel
 4. Sortera på Importtyp och skapa rapporten.
 5. Ladda hem rapporten från fliken "Rapportlista" och använd Excel för att beräkna antalet

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga "DIGG Antal e-fakturor från leverantörer".

Hur gör jag för att ta fram information från e-handelstjänsten om antal matchade leverantörsfakturor?

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst
Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd/Uppföljning/Frågor & Analys – Flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Matchade fakturor per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år och den tidsperiod som efterfrågas i enkäten. (År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance.) Fakturabelopp och Antal fakturor per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakturatyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp (reskontraposttyp). Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst
Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

Använd rapportgeneratorn.

 1. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 2. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 3. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering"
 4. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
 5. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan:
 • Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order.
 • Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

Statens servicecenter
Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”DIGG Antal matchade leverantörsfakturor”.

Beräkna andel e-fakturor genom att dividera antalet e-fakturor med det totala antalet fakturor från leverantörer under samma period.

Leverantörsfakturor som inte kan bli elektroniska

Målsättningen är att i stort sett alla leverantörsfakturor ska vara helt elektroniska (e-fakturor). Utlägg, avgifter, bidrag, stipendier, skatter, återbetalningar och vidarefaktureringar kan i regel inte bli e-fakturor. Om ni bedömer att det ingår många sådana utbetalningsunderlag i det totala antalet leverantörsfakturor bör ni ange antalet i fråga 2c i enkäten eftersom er andel e-fakturor annars kan bli missvisande (för låg andel).

Excelfil som stöd för att beräkna andel e-fakturor.

Beräkna andel matchade leverantörsfakturor genom att dividera antalet fakturor som har matchats med order eller abonnemang i e-handelssystemet med det totala antalet fakturor från leverantörer under samma period.

Leverantörsfakturor som inte kan matchas

Målsättningen är att matcha en hög andel av det totala antalet leverantörsfakturor med order eller abonnemang. Det kan dock vara svårt att matcha räntefakturor eller fakturor för resor som har attesterats i ett separat system och som inte integrerar ordrar till e-handelssystemet. Om ni bedömer att det ingår många sådana fakturor i det totala antalet leverantörsfakturor bör ni ange antalet i fråga 4c i enkäten, eftersom er andel matchade leverantörsfakturor annars kan bli missvisande (för låg andel).

Excelfil som stöd för att beräkna andel matchade leverantörsfakturor. 

Vi har fortfarande dispens med införandet av e-beställningar och undrar varför vi har fått ESV:s e-handelsenkät?

Ni har fått enkäten eftersom den också berör områden som inte direkt är förknippande med ert måldatum för e-beställningar.

Vid utvärderingen av enkätsvaren tar ESV självklart hänsyn till om en myndighet har dispens.

Kan vi i vårt svar räkna med elektroniska order som inte har godkänts innan de skickats till leverantören?

Nej, det kan ni inte göra. Ett av syftena med statens införande av e-beställningar är att förbättra möjligheten till styrning genom att inköp ska vara godkända av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan de kommuniceras till leverantören.