Antal elektroniska ordrar

Under andra halvåret 2017 godkändes i genomsnitt cirka 150 elektroniska ordrar (e-ordrar) per 100 årsarbetskrafter i staten som helhet. Resultatet är förhållandevis oförändrat jämfört med tidigare mätningar.

I undersökningen efterfrågas hur många e-ordrar myndigheten har skapat under det senaste halvåret. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning myndigheterna gör sina beställningar elektroniskt, vilket är en viktig förutsättning för att effektivisera arbetet och få ökad kontroll över myndighetens inköp. Resultatet visar att en tredjedel av myndigheterna gjorde färre än 10 elektroniska ordrar under andra halvåret 2017. Det visar på att alltför många myndigheter fortfarande gör sina beställningar utanför e-handelssystemen.

 

En anledning till att vissa myndigheter inte gör beställningar i e-handelssystemen kan vara att man anser att vissa typer av beställningar är svårare än andra. Exempelvis kan det vara en större utmaning att beställa tjänster jämfört med att beställa varor, som kontorsmaterial. Ytterligare en utmaning för att göra elektroniska beställningar är att myndigheten många gånger behöver arbeta strategiskt med förändringsledning för att ändra rutinerna i organisationen.

 

Flera myndigheter är dock framgångsrika på området. Bland andra Arbetsförmedlingen, Statens fastighetsverk och Affärsverket svenska kraftnät har rapporterat ett högt antal e-ordrar. När man jämför resultaten mellan olika myndigheter är det viktigt att tänka på att skillnader i verksamhet och inköpsorganisation kan påverka antalet e-ordrar. En myndighet kan ha en central funktion som gör få men stora inköp för hela organisationens räkning, vilket skapar färre e-ordrar. En annan myndighet kan i stället ha en decentraliserad inköpsorganisation som skapar fler e-ordrar.

 

Det viktiga i analysen av siffrorna är att utvärdera om e-handelssystemet i den egna myndigheten används i den utsträckning som det borde och att man når de goda effekterna.

 

Mer data och statistik kommer att presenteras här – för mer information tills dess vänd dig till info@digg.se

Med e-order menas resultatet av att en beställning har godkänts i myndighetens e-handelssystem. Ordrar kan skickas elektroniskt till varu- eller tjänsteleverantörer men de kan också kommuniceras på andra sätt. Statliga myndigheter ska kunna hantera sina beställningar av varor och tjänster elektroniskt.

 

Antalet e-ordrar skiljer sig stort mellan olika myndigheter. Flertalet myndigheter uppgav att de inte skapat någon e-order alls i sina e-handelssystem (de olika it-system och tjänster som används på en myndighet för e-handel och elektroniska fakturor, till exempel systemen via ramavtalen för e-handelstjänst, Raindance och Proceedo).