Andel matchade fakturor

Uppföljningen av de statliga myndigheternas e-handel visar att drygt en fjärdedel av alla fakturor i staten matchas mot en order eller ett abonnemang. Det är en liten ökning totalt sett, men utfallet skiljer sig stort mellan myndigheterna.

Fakturamatchning innebär att en leverantörsfaktura har kunnat knytas till en order eller ett abonnemang i e-handelssystemet. Syftet är både att automatisera fakturahanteringen (vilket ger stora tidsvinster) och att upptäcka felaktigheter – exempelvis att de fakturerade priserna avviker från avtalet.

Resultatet visar att drygt var fjärde faktura i staten är matchad mot en order eller ett abonnemang. Det innebär en liten ökning jämfört med den senaste mätningen. Utfallet skiljer sig dock stort mellan myndigheterna, vilket är i linje med resultaten från tidigare år. En del myndigheter har kommit långt på området och den myndighet som uppvisar allra högst resultat matchar nästan 90 procent av sina fakturor.

Samtidigt anger en fjärdedel av myndigheterna att de inte matchar en enda faktura, trots att de allra flesta myndigheter har möjlighet till detta i sitt system. Myndigheterna anger olika anledningar till detta, vissa gör bedömningen att det inte skulle innebära någon tidsbesparing att matcha fakturor, eller att de anser att de inte har någon effektiviseringspotential på grund av för få abonnemang.