Nationell gemensam kontaktpunkt för tekniskt stöd enligt kommissionens förordning (EU) 2022/1463

Myndigheten för digital förvaltning ska vidta förberedande åtgärder i syfte att säkerställa att myndigheten har förutsättningar att från och med den 12 december 2023 vara nationell gemensam kontaktpunkt för tekniskt stöd i enlighet med artikel 21 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1463 av den 5 augusti 2022 om fastställande av tekniska och operativa specifikationer för det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724.

De förberedande åtgärderna ska innefatta samordnande insatser med fokus på att stödja utvecklingen av förvaltningsgemensam digital infrastruktur och lösningar som är nödvändiga för att möta förordningens krav.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i Diggs årsredovisning för 2023.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2023 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: