Översyn av infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser

Myndigheten för digital förvaltning ska, mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget, genomföra en översyn och analys av infrastrukturen för säkra elektroniska försändelser och den statliga brevlådan Min myndighetspost.

Översynen ska omfatta en genomgångav den befintliga infrastrukturen i syfte att utröna om den är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Eventuella brister ska identifieras och i de fall de ryms inom uppdraget åtgärdas.

Befintliga avtalsstrukturer och beroenden ska analyseras och utvärderas. Myndigheten ska beräkna kostnader och analysera behov av regelförändringar för utveckling av infrastrukturen och den statliga brevlådan samt lämna förslag på hur infrastrukturen kan utvecklas för att öka robustheten i systemet och säkerställa leverans av digital post i såväl fredstid som under krig och krigsfara. I arbetet ska myndigheten beakta den utveckling som sker inom ramen för uppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digitalinfrastruktur för informationsutbyte (I2022/00102).

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2022.

Dokument och länkar

Ändring av Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: