Vägledning om tillgängliggörande av information och data

Myndigheten för digital förvaltning ska redovisa hur myndigheten, i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillhandahållit vägledning i frågor som rör tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande.

Redovisning sker med grund i den lag som i svensk rätt genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I frågor som rör säkerhetsskydd ska synpunkter inhämtas från Säkerhetspolisen.

Viktiga datum

Uppdraget redovisas i DIGG:s årsredovisning för 2022.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: