Samlad analys av digitalisering

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna en samlad övergripande analys av samhällets digitalisering utifrån målen för digitaliseringspolitiken.

Myndigheten för digital förvaltning ska i sin samlade analys, med hjälp av framtagna indikatorer, följa och beskriva den digitala strukturomvandlingen i samhället.

Myndigheten för digital förvaltning ska inom ramen för uppdraget ta fram en modell och verktyg för beräkning och visualisering av nytto-/kostnadsanalyser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I denna del ska myndigheten bl.a. dra nytta av det arbete och de erfarenheter som Post- och telestyrelsen har från uppdraget att ta fram en modell för beräkning av nyttan att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet (Digitaliseringssnurran).

Viktiga datum

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2023.

Dokument och länkar

Regleringsbrev 2022 (esv.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: