Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att främja offentliga aktörers förmåga att dela och nyttiggöra data så att data frigörs för utveckling av bl.a. artificiell intelligens (AI) och digital innovation.

I uppdraget ingår att etablera en digital arena för att möjliggöra samverkan kring data och innovation baserad på data. Ett ökat nyttiggörande av data samt utvecklad datamognad ska bidra till Sveriges innovationskraft, näringslivets konkurrenskraft, den offentliga förvaltningens effektivitet och samhällets hållbarhet.

Detta uppdrag kompletterar DIGG:s pågående uppdrag att bistå Socialstyrelsen att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet.

Viktiga datum

DIGG ska senast 30 september 2022 inkomma med förslag till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) på hur den digitala arenan ska förvaltas efter uppdraget har löpt ut, samt hur långsiktig utveckling och förvaltning av datadelning bör organiseras.

DIGG ska redovisa uppdraget i sin helhet, inklusive en ekonomisk redovisning av uppdragets genomförande, till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2023.

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: