Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, DIGG och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Målet med de insatser som ingår i uppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Viktiga datum

Myndigheterna ska delredovisa uppdraget senast den 31 januari 2022.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget i sin helhet, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 januari 2023.

Dokument och länkar

Uppdragsbeskrivning (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad: