Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Regeringen ger DIGG, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, Ehälsomyndigheten,
Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Trafikverket i uppdrag att tillsammans fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Myndigheterna ska fortsätta arbetet med etablering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte enligt den långsiktiga plan, i sin senaste version, som tagits fram inom ramen för tidigare regeringsuppdrag.

DIGG ska leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet samt löpande informera Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) om hur arbetet fortskrider.

Viktiga datum

DIGG ska senast den 16 januari 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Dokument och länkar

Publicerad: