Vad innebär icke-diskriminerande förfaranden?

På den här sidan kan du läsa om vad det innebär att ett förfarande är icke-diskriminerande.

Behöriga myndigheterna ska säkerställa att onlineförfaranden inom deras ansvarsområden är icke-diskriminerande i enlighet med kraven i artikel 13 (4 § lag [2022:126] med kompletterande bestämmelser om en gemensam digital ingång).
Det innebär att om en inhemsk användare kan använda sig av och utföra ett förfarande online så ska användare i en gränsöverskridande situation också kunna göra det. Det kan ske med samma tekniska lösning eller en alternativ teknisk lösning (art. 13.1)

Med gränsöverskridande situation avses en situation som inte i alla avseenden är begränsad till en enda medlemsstat (artikel 3.5 i SDG-förordningen). Det kan t ex vara fråga om en användare från en annan medlemsstat som är bosatt eller arbetar i Sverige. Det kan även vara fråga om användare från en annan medlemsstat som inte befinner sig i Sverige eller svenska medborgare som tillfälligt bor eller arbetar i en annan medlemsstat.

För att ett förfarande ska anses vara icke-diskriminerande ska följande minimikrav uppfyllda:

  • Anvisningar om utförande av förfarandet på engelska
    Användare ska få tillgång till en förklaring på engelska för hur denne ska gå tillväga för att kunna genomföra förfarandet. Den bör innehålla information om alla delar användaren behöver (artikel 13.2 a i SDG-förordningen).
  • Lämna uppgifter
    Användare ska kunna lämna uppgifter genom samma tekniska lösning eller en alternativ teknisk lösning (artikel 13.2 b i SDG-förordningen).

Det innebär exempelvis att om en inhemsk användare av ett förfarande kan fylla i ett webbformulär ska användare i andra EU-länder också kunna fylla i ett webbformulär genom samma tekniska lösning eller en alternativ teknisk lösning.

Det är viktigt att ta hänsyn till att användandet inte får begränsas genom att kräva att adress, telefonnummer eller personnummer anges i ett svenskt format utan även andra europeiska format måste vara tillåtna (se skäl 18 i SDG-förordningen).

Identifiering, autentisering och undertecknande

Användare i gränsöverskridande situationer ska kunna identifiera och autentisera sig samt underteckna eller stämpla handlingar på elektronisk väg i enlighet med eIDAS, i samtliga fall där detta är möjligt för inhemska användare (artikel 13.2 c i SDG-förordningen).

En grundläggande förutsättning för flertalet onlineförfaranden som ska fungera icke-diskriminerande är att kunna identifiera användare med utländsk e-legitimation i enlighet eIDAS-förordningen.

Internationell e-legitimering Länk till annan webbplats.

Tillhandahålla bevis

Användare ska kunna lämna in underlag som bevisar att de uppfyller gällande krav (artikel 13.2. d i SDG-förordningen). Det kan exempelvis vara ett anställningsbevis eller andra underlag som användaren behöver tillhandahålla.

Motta resultatet av förfarandet i elektroniskt

I enlighet med SDG-förordningen artikel 13.2 d gäller följande:
Användare i gränsöverskridande situationer kan tillhandahålla bevis på efterlevnad av gällande krav och motta resultatet av förfarandet i elektroniskt format i samtliga fall där detta även är möjligt för inhemska användare (artikel 13d i SDG-förordningen).

Betalning

Om förfarandet förutsätter en betalning ska användarna kunna betala alla avgifter online med hjälp av allmänt tillgängliga gränsöverskridande betalningstjänster, utan diskriminering på grund av betaltjänstleverantörens etableringsort, betalningsinstrumentets utfärdandeort eller den plats där betalkontot finns inom unionen (artikel 13.2 e i SDG-förordningen).

Ett exempel på diskriminering är att avgifter bara kan betalas via system som finns (allmänt) tillgängliga för inhemska användare.

Icke-diskriminering i andra rättsakter

Utöver den allmänna principen om icke-diskriminering som anges i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt omfattas vissa förfaranden även av krav på icke-diskriminering enligt andra rättsakter till exempel tjänstedirektivet, direktivet om yrkeskvalifika¬tioner samt direktivet om offentlig upphandling.

Dokument och länkar

SDG-förordningen (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: