7 Rättslig analys

7.1 Inledning

Den rättsliga analys som genomfördes i ett tidigt stadium under byggblocket utforskande fas har visat sig bygga på felaktiga antaganden då ramverket var i ett inledande stadium av byggblockets agila analysfas. Nedan beskrivs de synpunkter och möjligheter som senast inkommit från bl.a. kompetensområdet juridik.

7.2 Styrning

Med gällande rättsliga förutsättningar för styrning inom Ena ges följande väg framåt

 • De statliga myndigheter som står bakom överenskommelsen (beslutad 22-06-09) omfattas av ramverket för organisationstillit. Byggblocksansvarig har mandat att definiera och följa upp användandet av ramverket dvs att genomföra certifieringsprocessen.

  Befintliga styrstrukturer i Ena används genom att styrning på nivå 1 tas fram och beslutas enligt Enas process för styrande dokument.
  Styrdokumentet beskriver bl.a. syfte, avgränsningar, roller och när ramverket för organisationstillit ska användas inom Ena.
  Styrning på nivå 2 tas fram och beslutas enligt Enas process för styrande dokument. Styrdokumentet beskriver bl.a. tillitsgrundande förmågor samt certifieringsprocess.
 • Övriga statliga myndigheter som önskar delta i Enas ekosystem tecknar en överenskommelse om anslutning och omfattas då av ramverket. (Anslutningsöverenskommelse).
 • Övriga aktörer (Regionala, kommunala och privata) som önskar delta i Enas ekosystem tecknar ett avtal med infrastrukturansvarig om anslutning och omfattas då av ramverket. (Anslutningsavtal).
 • Infrastrukturansvarig verkar för författningsförändringar som möjliggör att byggblocksansvarig får mandat att kravställa och följa upp förmågor för organisationstillit för alla aktörer inom Ena.
  När erforderliga författningsförändringar implementerats omfattas alla aktörer inom Ena av ramverket för organisationstillit.

7.3 Certifiering

Vid identifierade avvikelser från överenskommelser och avtal görs en riskbedömning av byggblocksansvarig som vid behov eskalerar allvarliga risker till infrastrukturansvarig. Risker som uppkommer från avvikelser hanteras primärt genom stöd och hjälp till korrigerande åtgärder.

Konsekvenserna för en organisation som uppvisar goda förmågor blir främst att publiceras på listan över de som har goda förutsättningar för organisationstillit.
På motsvarande sätt visas inte en organisation på listan om de, trots stöd och korrigerande åtgärder, visar på bristande förmågor.
Det bör ge dem ett starkt incitament för att utveckla sina förmågor och kunna publiceras.

Den myndighet som får uppdraget att förvalta ramverket behöver tillse att uppföljningsaktiviteterna omfattas i myndighetens uppdrag.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: