5 Kostnad och nyttoanalys

En nyttoanalys genomfördes i ett tidigt skede och har reviderats under arbetets gång då nya insikter framkommit. Det är svårt att kvantitativt beräkna storleken på nyttorna eftersom de är starkt beroende av andra byggblocks nyttoeffekter och hur omfattningen av informationsproduktion- och -konsumtion inom Ena kommer att bli över tid utvecklas på kort och lång sikt.

Ramverket för organisationstillit är en del av Enas styrning.
Strategiskt tydliggörs vikten av tillit i Enas effektmål 1.0:
”Säkerhet - Utformat säkert, bidrar till tillit och förtroende”.

Nyttorna tillfaller framför allt offentlig sektor, eftersom ramverket för organisationstillit riktar sig mot offentliga aktörer men även för privata aktörer och invånare. Stärkta varumärken för ingående aktörer, Ena som helhet och för den offentliga sektorns digitaliseringsarbete, är långsiktiga framgångsfaktorer.

Nyttor skapas när organisationstillit finns i tillräckligt hög grad inom Ena.

Nyttor figur

Identifierade nyttor

  • Ökar digitaliseringstakten på ett säkert sätt.
  • Stärker förmågor att möta hot och sårbarheter.
  • Tids- och kostnadsbesparingar.
  • Identifiera brister som kan hindra Enas mål.
  • Stärkta varumärken och stärkt tillit för offentliga Sverige.
  • Skapar lärande mellan organisationer.

5.1 Ökar digitaliseringstakten på ett säkert sätt.

Organisationstillit möjliggör en förenklad samverkan och förbättrade förutsättningar för att ta fram nya tjänster vilket bidrar till en ökad digitaliseringstakt. Således bidrar realiseringen av ramverket potentiellt till att digitaliseringstakten inom hela offentlig sektor kan komma att öka.

5.2 Stärker förmågor att möta hot och sårbarheter.

Ramverket för organisationstillit bidrar till att förmågor för säker informationshantering stärks. Dessa förmågor är avgörande för att möta nya hot och hantera sårbarheter.

Att på ett ändamålsenligt vis, implementera och över tid erhålla robusthet avseende verksamhetsprocesser, teknik och tjänster bygger förmågor att hantera förändringar, risker, incidenter etcetera. Detta skapar en trygghet och tillit i ett samverkanssammanhang oavsett omfattning.

5.3 Tids- och kostnadsbesparingar.

Ramverket underlättar och förenklar att såväl identifiera som inleda samarbeten i informationsdelningssyfte med nya aktörer. Nyttor skapas genom att tillitsfulla samarbeten underlättas, vilket bidrar till ökad informationsdelning och till ökad service och effektivitet samt en ökad digitaliseringstakt.
Traditionellt är samverkan resurskrävande eftersom det innebär en bedömning i varje enskilt fall. Om nu detta redan sedan tidigare är hanterat och tydliggjort och att eventuella gap är hanterade, reduceras behovet av att ytterliga bedöma kravuppfyllnad samt lägga tid och resurser varje gång en samverkan och informationsutbyte ska genomföras. Identifiera brister som kan hindra Enas mål

Genom att ramverket följer upp ingående aktörers överenskomna nivåer av tillitsgrundande förmågor, kan brister som riskerar att påverka Enas effektmål identifieras och hanteras proaktivt. Det innebär även att riskerna minskar för att Ena skulle tvingas hantera negativa händelser som kan skada andras tillit och förtroende till Ena.

5.4 Stärkta varumärken och stärkt tillit för offentliga Sverige

Genom att transparent redovisa resultaten från tillitsanalyser byggs tillitsfulla varumärken för både Ena och för respektive organisation.

Att statliga myndigheter kan uppvisa verifierade förmågor för organisationstillit ger ett viktigt signalvärde både inom Ena och ut mot samhället. Nyttan av stärkta varumärken tillfaller respektive organisation men också samhället i stort.

5.5 Skapar lärande mellan organisationer

Ett ramverk där resultaten av uppföljningen är transparent bidrar till att skapa en kultur av öppenhet och lärande. Genom att vårda denna öppenhet varsamt kommer nyttan bli att utvecklings- och förbättringsarbetet stimuleras. Nyttan tillfaller i första hand aktörer inom Ena, men på sikt skapas nytta för användare, medborgare och företag.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: