1 Bakgrund och syfte


Utveckling

Förvaltning

Färdledande myndighet

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten

Samverkande myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och regioner/Inera

Digg

1.1 Bakgrund

Den allt snabbare teknikutvecklingen med automatiserade processer utan mänsklig interaktion och komplexa beroenden mellan organisationer och informationssystem bidrar starkt till att betydelsen av organisationstillit behöver ses över. Till detta kommer den stora mängd av statliga, regionala och kommunala myndigheter som ska nyttja Enas infrastruktur samt alla konsumenter av information i samhället.

Ramverket för organisationstillit bygger på att begreppet tillit är en subjektiv känsla hos en individ(1). En känsla som styr individens attityder, val och handlingar i förhållande till omgivningen. Med andra ord mänskliga beteenden som påverkar organisations handlingar och beslut att lita på en annan organisation. Känslan av tillit ska infinna sig hos den individ som behöver lita på en annan part, företeelse eller organisation vilket kan beskrivas som ett ”utifrån-och-in-perspektiv”.

Att tillit måste förtjänas, inte kan påtvingas, är svårt att skapa men lätt att rasera, är erfarenheter som många individer och organisationer fått uppleva. Behovet av att konkretisera organisationstillit har aktualiserats vid informationsdelning mellan offentliga verksamheter inom Ena.

En konsekvens av ovan nämnda resonemang är att den organisation som vill kunna bli litad på, behöver uppvisa förmågor och referenser som ger förutsättning för omgivningen att känna tillit till denna organisation.

1.2 Syfte

Ramverket för organisationstillit syftar till att möjliggöra en mer effektiv etablering av och en långsiktigt säker digital informationsdelning mellan aktörer inom offentlig sektor genom att kravställa och följa upp förmågor för en tillitsfrämjande miljö.1) https://mind.se/aktuellt/tillit/

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: