8 Finansieringsanalys

8.1 Kostnad för utveckling och förvaltning

Datainfrastrukturen kommer inte att byggas endast vid ett tillfälle för att sedan fungera under överskådlig framtid. Infrastrukturen kommer ständigt att behöva utvecklas, förbättras och hållas säker.

Implementeringen av piloten, den så kallade MVP, byggs av ett team på cirka 20 personer, inklusive support från konsulter inom teknik och juridik, partners och kunder, under ett och ett halvt år(53). Mer kommer att behöva göras för att säkerställa fullskaliga lösningar, allt i från säkerhetskontroller till servrarnas skalbarhet, till mer flexibla lagringslösningar.

Utöver den initiala implementeringen förutser vi behovet av att implementera mer avancerade förmågor, såsom automatisk on-boarding, nya scenarier och buggar att lösa som av naturliga skäl kommer att dyka upp så snart lösningen kommer ut på marknaden. Vi ser dessutom behovet av att utveckla mer avancerade fall som inte riktigt passar den logik som vi initialt har implementerat. Det innebär både utveckling av nya funktioner och att analysera samt hantera fler säkerhetsutmaningar.

Det är svårt att uppskatta utvecklingskostnaden utan att känna till prioriteringar, tidsramar eller budget. Detta är ett långsiktigt projekt som kommer att ta år att genomföra och involvera flera team.

Tekniken som används är också relativt ny, vilket gör att om ett nytt team skulle ta över(54) kan det ta tid att komma i gång. Vi antar dock att samma team, med nuvarande utvecklingshastighet, kan klara MVP-nivån och komma till en mer fullskalig lösning, för relativt enkla fall, någon gång i slutet av 2024.

När datainfrastrukturen har kommit ut på marknaden, och detta inkluderar MVP för de två fallen, måste dock förvaltningen av de befintliga tjänsterna påbörjas. Detta inkluderar att förvalta och underhålla servrarna, uppdatering av befintliga beroenden och koder, förbättringar av användarupplevelse och design. Det bör också noteras att förvaltning av befintliga lösningar inte utförs av samma team som är tänkt att skapa de nya funktionerna/ förmågorna. Dessutom, eftersom tjänsten inkluderar både individer och företag/myndigheter som kunder, anser vi att ett team för att lösa kundärenden bör upprättas, som har adekvata verktyg för att bearbeta och underhålla lösningar för de olika fallen. Det är svårt att uppskatta storleken på ett sådan team när produkten ännu inte har lanserats, men det finns alltid möjlighet att outsourca det till att börja med.

Inkluderat i förvaltningen är även säkerheten för infrastrukturen. Om tjänsten kommer att användas på avsett sätt kommer all personliga data för alla medborgare i Sverige och eventuellt all digital överföring för privata företag att utföras genom samma infrastruktur. Detta utgör en hög säkerhetsrisk, särskilt för organiserade hackerattacker.

Precis som stora teknikjättar anser vi att huvudsyftet med underhållet av denna typ av datainfrastruktur bör vara att säkerställa dess säkerhet och detta kommer därför att medföra en betydande löpande kostnad.

8.2 Ansvar för förvaltning

Trots att Arbetsförmedlingen tror att det mesta av utvecklingen kommer från privat sektor, anser vi att staten bör tillhandahålla och underhålla den grundläggande lösningen. Detta för att både erbjuda en offentlig lösning och viktigast av allt för att säkerställa tjänstens integritet, och säkerhet.

För att uppnå detta föreslår Arbetsförmedlingen att utforska möjligheten att tilldela ansvaret för datainfrastrukturen till en självständig myndighet med uppdraget att utveckla lösningen bortom dess MVP, förvaltning, att lösa ärenden /klagomål, säkerhet etc. Denna myndighet bör också få ansvaret att bestämma vilka lösningar som föreslås av tredje part som blir en integrerad del av lösningar och kod. Det innebär att denna myndighet bör stödjas av andra avdelningar såsom juridik, risk, finans etc, inför beslutsfattande.

Med detta synsätt blir förvaltningskostnaden mer begränsad och kan skalas upp gradvis med tillväxten av tjänsten.

8.3 Offentlig sektors kostnad för integration

Då alla myndigheter, oavsett om de är dataleverantörer eller konsumenter, kommer att drabbas av integrationskostnader, det vill säga kostnaden för att integrera infrastrukturens API:er eller ansluta dess komponenter för import i sin miljö, kommer dataleverantörer, mestadels den offentliga sektorn, också att drabbas av en extra kostnad för att göra alla dokument tillgängliga för andra.

Som förklarats i tidigare kapitel kommer dataleverantörer att behöva beskriva all data de vill göra tillgänglig via infrastrukturen för individen, så att andra kan välja vad de behöver. Beskrivningen kommer att vara i form av metadata både på dokumentnivå och på datapunktsnivå, även om insatsen för datapunkter kommer att minska över tid eftersom majoriteten av data i olika dokument förväntas vara dubblerad.

Det är svårt att uppskatta hur mycket arbete varje myndighet kommer att behöva lägga ner för att uppfylla behovet av beskrivning, men vi tror att det kan vara en betydande andel eftersom metadata i allmänhet förbises, särskilt i gamla system. Dock kan integreringsarbetet som dataleverantörer gör ske över tid med det initiala tillhandahållandet av endast ett fåtal dokument.

En vidare analys på uppskattningen av denna kostnad bör genomföras av experter.

8.4 Ekonomiska möjligheter

Att bygga och underhålla datainfrastrukturen kommer att bli dyrt. Dock skulle antagandet av en IaaS-affärsmodell (Infrastructure as a Service) kunna täcka dess kostnader, och kanske även göra det till en mycket lönsam inkomstkälla för staten(55).

Vi tänker oss följande affärsmodell, som möjlig, för datainfrastrukturen:

  1. Individer kommer alltid att kunna hämta och skicka data gratis. Lagring för privatpersoner bör dock erbjudas som en tjänst till en kostnad, eller inte tillhandahålls alls av staten. Detta då lagring av personliga data kommer att bli en affärsmässig konkurrensutsatt verksamhet, och att erbjuda den gratis kommer då ta kål på en fungerande marknad.
  2. Företag är de som kommer att stödja infrastrukturen. De skulle till exempel kunna betala en autenticitetsavgift för att verifiera att data inte har manipulerats och att de kommer från den avsedda källan. De skulle också kunna betala för att få tillgång till data, när den delas av individen, och/eller för att begära data när de är datasubjektet. I dessa fall kan de debiteras en pay-as-you-go-avgift, baserat på data som utbyts eller per API-anrop, eller en periodisk avgift (månadsvis/årsvis).

Fler analyser måste göras, särskilt gällande kostnad/prisnivåer.

 

 

53 Utan att ta hänsyn till den tid som läggs ner av ledningsgrupper och intressegrupperingar på flera myndigheter.

 

54 Se Kapitel 10 och 13 nedan.

 

55 Amazon var pionjärer inom IaaS med sin AWS (Amazon Web Services). AWS motsvarar cirka 13% av de totala intäkterna i december 2021 och kan tack vare sin höga vinstmarginal täcka alla andra affärssegments förluster och fortfarande göra Amazon till ett mycket lönsamt företag . https://www.investopedia.com/how-amazon-makes-money-
4587523

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: