7 Nyttoanalys av Min Profil – samhälleliga effekter

7.1 Beskrivning av identifierade nyttor

Den främsta effekten av byggblocket Min Profil blir att digitalisera Sverige, vilket kommer att ha en socioekonomisk påverkan på hela samhället. Det är svårt att uppskatta nyttan med ett digitalt ekosystem som detta. Dock som i likhet med förbättringar av transporter eller ökad mobilitet tror vi att digitalisering och dataportabilitet kommer ha en viktig socioekonomisk effekt.

Nyttorna med byggblocket förväntas i första hand tillfalla medborgarna, då Min Profil främst syftar till att ge dem tillgång till och kontroll över sin information, oftast lagrad i offentlig sektor. Individer kommer avsevärt kunna minska tiden som det tar att få ett dokument och skicka det till avsedd mottagare. De kommer också att kunna sänka sina kostnader kopplade till att få eller använda ett dokument, såsom telefonsamtal, transport till lokala kontor, köer etc. Det faktum att individen står i centrum för varje transaktion, att personen får kontroll över sin data och att processer som innefattar den offentliga sektorn blir mer transparenta, kan också leda till ett ökat förtroende för statliga myndigheter och öka attraktionskraften för Sverige.

Den största effekten kommer dock att märkas av i offentlig sektor, som kommer att uppleva ett digitaliseringslyft som oundvikligen kommer effektivisera de flesta av dess processer, vilket får långtgående socioekonomiska resultat. Till exempel minskning av portokostnad, bläck för papperstryck, pappersavfall och telefonräkningar, bara för att nämna några administrativa saker. Vi skulle också kunna se förbättrade leveranser av tjänster från offentlig sektor till ett lägre pris, eftersom fysiska möten nu kan begränsas till speciella fall och speciella omständigheter.

En annan viktig förändring kommer att märkas av i privat sektor. Privata företag kommer att kunna förkorta sin tid till utförd tjänst, vilket definitivt kommer att minska deras administrativa kostnader. Dessutom, och kanske ännu viktigare, hoppas Arbetsförmedlingen att infrastrukturen kommer att öka konkurrensen mellan aktörer i takt med att data blir mer tillgänglig och kvaliteten på den tillhandahållna tjänsten blir mer relevant. Detta kan också resultera i utvecklandet av nya tjänster kopplade till hämtning, användning eller lagring av personliga data.

7.2 Samhällsekonomisk nyttoanalys

Det är svårt att uppskatta den ekonomiska effekten av denna typ av infrastruktur och Arbetsförmedlingen anser att forskning bör bedrivas av experter på ämnet.

Arbetsförmedlingen tror att effekten kan bli betydande, och detta på grund av ett pilotprojekt som vi lanserat tidigare:

  • Tidigare arbetade Arbetsförmedlingen med hur man överför ett arbetslöshetsintyg från AF till en privat försäkring(52). För individer tar det idag i genomsnitt 3 dagar från det att en skadeanmälan påbörjas till att ett arbetslöshetsintyg kan skickas. Flaskhalsen identifierades till att faktiskt få dokumentet från Arbetsförmedlingen. Processen innefattade att ringa ett telefonsamtal till det lokala kontoret, fråga om processen, upptäcka att en registrering online behövdes, för att sedan ha ett fysiskt möte med en lokal handläggare för att hämta dokumentet, och sedan skicka det till försäkringsbolaget eller skanna den och skicka via e-post. En administratör måste sedan mata in informationen manuellt i systemet innan personen kunde komma vidare i processen. Med införandet av ett digitalt system för att begära och hämta certifikatet, valde 85 % av individerna att använda den digitala processen. Detta innebär att samhället sparar 3 dagar per var och en av de 1200 personer som gör en skadeanmälan varje månad, och att försäkringsgivaren varje månad minskar sin administrativa kostnad för dessa personer.

    Bortsett från den stora kostnadsminskningen för processen, för både AF och försäkringsbolaget, genomförde bolaget senare en kundnöjdhetsundersökning och vi har fått veta att den försäkrades nöjdhet ökade avsevärt till "mycket nöjd" tack vare implementeringen av den digitala lösningen.

Detta är uppenbarligen ett litet projekt med begränsad omfattning. Det är dock lätt att föreställa sig hur besparing av både tid och kostnad samt nöjdhet hos individen, på ett enkelt sätt kan skalas upp om fler processer skulle bli digitala.

 

 

52 Vi hänvisar till ett tidigare projekt som hjälpte oss att få den grundläggande förståelsen för portabilitetsproblemet, som vi nu hanterar i och med datainfrastrukturen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: