4 Verksamhetsmodell, BMC och VPC:er

4.1 Vem berörs av Min profil

I byggblocket Min Profil så utgår arbetet utifrån perspektivet att individen står i centrum och styr data som avser individen, vem som får tillgång till önskad data, hur denna kan användas, och hur individen kan återta rättigheten att ta del av data. Detta för att både öka effektivitet, kontroll och insyn. I princip alla offentliga aktörer, medborgare och företag berörs av förslaget. Det är viktigt att notera att förslaget står inför en del omfattande utmaningar, huvudsakligen legala, avseende möjligheterna att dela data i linje med ambition och uppdrag.

För att exemplifiera så är ett antal användarfall utvecklade för att förklara vilken typ av data, och i vilka sammanhang byggblocket skapar värde för individ, myndighet, eller annan aktör.

Det generella fallet förutsätter att individer börjar sin resa på en tjänsteleverantörs webbplats. Till exempel kommer en individ som är arbetslös vilja ta del av ersättning från sina privata försäkringar. Den enskilde kommer först att fylla i ansökan om betalning på försäkringsbolagets hemsida. Individen kommer då att behöva lämna vissa uppgifter, till exempel ett intyg från Arbetsförmedlingen.

Infrastrukturen kommer att göra det möjligt för organisationen i behov av
användardata att informera individen om vilken data som krävs och vem som har informationen. Tack var enderas digitala plånbok genom infrastrukturen kommer individen sedan att kunna hämta nödvändiga data från källorna (t ex en offentlig myndighet), även kallat ”egen hämtning”, och dela den med den ursprungliga tjänsteleverantören. Som man kan se från fallen nedan kommer alla scenarier som hanteras av infrastrukturen alltid att följa samma mönster.

4.1.1 Användarfall

 • Som student, som söker till ett specifikt universitet, är jag ombedd att skicka mina gymnasiebetyg. Jag behöver skicka dessa så snart som möjligt då sista ansökningsdatum närmar sig, och jag är orolig att inte hinna skicka in dessa i tid genom att först begära ut en utskriven kopia som skickas hem till mig, för att sedan skicka dessa per post till universitetet(26).
 • Som arbetslös vill jag ta del av ersättning från mina privata försäkringar och behöver uppvisa ett intyg från Arbetsförmedlingen. För att inte riskera att få för låg ersättning vill jag kontrollera att uppgifterna är korrekta innan jag dokumenten skickas från Arbetsförmedlingen.
 • Som immigrant behöver jag tillhandahålla mitt visum, min folkbokföringsadress, och mitt arbetsvisum för att kunna ansöka om praktik via Arbetsförmedlingen hos en arbetsgivare. Om det var möjligt att tillhandahålla all nödvändig information direkt (samtidigt) så skulle tiden som ansökningsprocessen tar förkortas avsevärt.
 • Som medborgare vill jag styra över vem som får tillgång till mina uppgifter, och vilken data dessa får tillgång till. Det skulle göra att jag känner att jag har större kontroll över mitt digitala fotavtryck.
 • Som medborgare vill jag dela min information med flera myndigheter avseende mina kontaktuppgifter (adress, e-mail, telefon) utan att behöva skriva in detta i respektive myndighets system varje gång de har behov av uppgifterna.
 • Som medborgare önskar jag få all dokumentation från myndigheter eller andra parter, digitalt, samt ha möjlighet att signera/godkänna dessa digitalt när signatur/godkännande krävs. Detta skulle avsevärt påskynda att godkänna dokument, eller påskynda processen att dela information mellan aktörer.

4.1.2 Framtida möjligheter

Infrastrukturen tillåter även andra scenarier, till exempel när en individ delegerar till någon annan, vanligtvis en administratör på en myndighet, att hantera sin data.

Eftersom delegering av befogenheter visar sig vara utmanande att implementera ur ett juridiskt perspektiv, och eftersom Arbetsförmedlingen strävar efter att leverera en fungerande MVP, har vi beslutat att inte arbeta med nedanstående fall till att börja med. I stället implementerar vi dem när, och om, det krävs i ett senare skede.

 • Som lärare behöver jag skicka ett utdrag ur polisens register till min arbetsgivare, och garantera att uppgifterna är oförändrade. Jag vill ge skoladministratören rättigheter att ta del av dessa uppgifter digitalt direkt hos/från Polismyndigheten.
 • Som patient på ett sjukhus vill jag ge min läkare rättigheten att dela nödvändig information, medicinsk eller annan, med av mig godkända sjukhus eller myndigheter. Detta säkrar att personlig, eller annan känslig, data inte ofrivilligt hamnar hos ej godkända mottagare eller missutnyttjas.
 • Som medborgare vill jag bevilja att en administratör på en myndighet inhämtar all aktuell information som behövs för att komma vidare i ett ärende, oavsett om det kommer från företag eller andra myndigheter. På så sätt undviker jag att behöva jaga rätt på information. Detta skulle också minska administratörens arbetsbörda, minska kostnaderna för databehandling och förbättra den övergripande servicen då processen går avsevärt snabbare.

4.1.3 Min Företagsprofil

Alla ovanstående exempel skulle fungera även för företag. Digg uppgav att behovet av Min Profil även finns ur ett företagsperspektiv. Det verkar dock som att det inom Ena(27) finns det förslag på ett separat byggblock för skapandet av Min Företagsprofil.

Att tillåta företag att använda infrastrukturen skulle i praktiken innebära en delegering av befogenheter till en eller flera administratörer i företaget, och därmed särskilja vem som ska kunna göra vad.

Att ha flera roller eller låta individer delegera makten över sin data kräver ytterligare överväganden, Arbetsförmedlingen utvecklar därför under MVPfasen inte denna IAM-lösning(28).

Det skall dock noteras att med ett antal tilläggsmoduler till infrastrukturen skulle den kunna användas av företag, vilket ur vårt perspektiv bör ske. Arbetsförmedlingen anser att även om det är meningsfullt att ha en digital plånbok för individer och en annan för företag, bör den underliggande infrastrukturen för att flytta data vara densamma(29).

Att ha olika infrastrukturer för att flytta person- eller företagsdata förefaller oönskat och ineffektivt.

4.2 Värdeerbjudande BMC och VPC:er

När Arbetsförmedlingen startade projektet för att uppfylla uppdraget att utveckla en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (Regeringsuppdrag N2021/01915) togs BMC (Business Model Canvas) och VPC (Value Proposition Canvas) fram, efter den produktutforskande fasen och inte som en grund för det.

Utifrån ovan användarfall har Arbetsförmedlingen i byggblocket Min Profil utgått från ett individcentrerat arbetssätt där byggblocket tagit fram en värdemodell med hjälp av en BMC. Arbetet med en BMC har varit stödjande i det fortsatta utforskande arbetet med byggblocket, och i diskussioner med berörda parter, interna och externa, under processen. Initialt framtagen BMC har under processen utvecklats och justerats.

För att stödja processen har också värdeerbjudanden utvecklats utifrån målgrupp/kundperspektivet. Detta för att säkra att lösningar kopplas till kundsegment och de behov som förväntas lösas. Detta illustreras och beskrivs ingående i värdekartor, så kallade VPC:er.

4.2.1 BMC byggblock Min Profil

Business Model Canvas (BMC)

Buisness Model Canvas (BMC) för byggblock Min Profil

Infrastrukturen är utformad med målet att digitalisera Sverige genom att låta individer dela sin(30) information, som innehas av tredje part, med andra aktörer.

Det finns därför tre typer av användare:

 • Datasubjektet, vilket är den individ som har rättigheterna till data, vars data är den som avses generellt sett.
 • Datakonsumenten, som oftast är den organisation (offentlig eller privat) vars tjänster efterfrågas av datasubjektet och som individen kommer att skicka data till(31).
 • Datainnehavaren, den organisation (offentlig eller privat, men oftast offentlig) som innehar data på uppdrag av datasubjektet.

Den största fördelen för datasubjektet är att enkelt kunna dela information med tredje part, öka kontrollen över deras data samt att förstå vilken information som offentliga organisationer har om dem(32).

Datainnehavare kommer att kunna tillhandahålla snabba och kostnadseffektiva tjänster till individerna tack vare deras digitaliseringsutveckling. De kommer också att kunna bli mer transparenta genom att ge individer tillgång till mer av den data som avser individerna, och på så sätt få högre förtroende. Datakonsumenter kommer, i likhet med datainnehavarna, att kunna effektivisera sina processer genom att ta emot data i stället för digitala kopior av pappersdokument, som vidare behöver hanteras.

Sammantaget finns det möjligheter för hela systemet att bli mer kostnads- och tidseffektivt genom att tillåta information att förflyttas digitalt. Dessutom bedömer Arbetsförmedlingen att skapandet av en sådan infrastruktur kommer att ge förutsättningar för utvecklingen av nya och innovativa tjänster med positiv påverkan på samhället i stort.

Etableringen av en sådan infrastruktur sker dock inte utan kostnader. Förutom utveckling, informationssäkerhet och tekniskt underhåll av lösningen, bedömer Arbetsförmedlingen att övergången från analogt till digitalt också kommer att föra med sig kostnader.

4.2.2 VPC ”Alla erbjudanden”, perspektiv Datasubjekt

VPC för Alla erbjudanden, perspektiv Datasubjekt

Individerna är de som kommer att dra mest nytta av denna infrastruktur. Det beror på att offentlig sektors digitalisering för närvarande har mycket att utveckla och att individer ofta har begränsad kunskap om vilka organisationer som har vilken information, eller hur deras data används.

I de flesta fall då någon idag behöver ett dokument eller intyg, exempelvis ett visum eller ett brottsregister, får personen begära detta i pappersform, i en PDFversion av dokumentet eller i en inskannad version av originalet. Då måste individer ofta boka en tid i förväg, gå till ett fysiskt kontor, vänta på sin tur och så småningom få ut begärt dokument. Dessutom krävs ofta inhämtningen av olika underlag från olika myndigheter. Denna process tar lång tid och eftersom informationen ofta är i pappersform kan den inte återanvändas när dokumentet väl har skickats.

Tack vare datainfrastrukturen kommer problemet som beskrivs ovan att kunna lösas smidigare. Individer kommer kunna begära och dela information som finns hos en eller flera myndigheter, med tredje part, nästan omedelbart. Denna möjlighet, tillsammans med möjligheten att granska och lagra data för senare användning, kommer att:

 • Öka kontrollen över förflyttning av data
 • Öka medvetenheten om vilken myndighet som har vilken information, och i vilket syfte informationen används
 • Tillåta återanvändning av data (när den inte har förfallit) och delning av informationen med flera parter samtidigt (OOPS)
 • Påskynda avslutning av ärenden, både då informationen tillhandahålls digitalt i realtid, och även för att flera uppgifter från olika myndigheter kan samlas in parallellt.
 • Öka förtroendet för att den information som inhämtas är korrekt och giltig.

4.2.3 VPC ”Alla erbjudanden”, perspektiv Datakonsument

VPC ”Alla erbjudanden”, perspektiv Datakonsument

Det största problemet ur datakonsumentens perspektiv är att tillhandahålla sina tjänster till sina användare (t ex individer), i rätt tid. För att tillhandahålla sin tjänst kommer de att be individen om viss information som finns hos olika offentliga myndigheter. Denna information måste lämnas från rätt källa för att vara giltig, samt att datakonsumenten behöver kunna verifiera detta.

Å ena sidan påverkar dessa krav individens nöjdhet med tjänsten och tjänsteleverantörerna. Å andra sidan belastar ineffektiviteten även förhållandet mellan den privata och den offentliga sektorn, eftersom privata företag ser att kvaliteten på deras tjänster påverkas, och de inte själva kan säkra effektivitetsvinster.

I vissa fall försöker organisationer idag att förbättra sina tjänster genom att låta individer skicka inskannade versioner av hämtade dokument. Denna lösning bidrar dock inte till effektivitet i systemet, och informationen som tas emot måste ändå hanteras av en administratör.

Företag kommer tack vare datainfrastrukturen att kunna ta emot den önskade informationen från individen med små, eller inga, störningar i sina processer. Individen (datasubjektet) kommer att kunna tillhandahålla den nödvändiga informationen smidigt, och ofta i realtid, utan att lämna den pågående processen hos datakonsumenten.

Dessutom är informationen som skickas inte bara en inskannad version av ett dokument som kommer att behöva ytterligare hantering av en administratör. Snarare kan efterfrågad data tas emot och användas direkt där datakonsumenten vill ha den, oavsett om det är ett webbformulär eller om den lagras i en databas för hantering senare. Dessutom kan datakonsumenten vara säker på att data kommer från den önskade källan, att den fortfarande är giltig (inte förfallit) och att den inte har manipulerats under delningen.

4.2.4 VPC ”Dataproducenters processer och minska kostnader”, perspektiv Dataproducent

VPC perspektiv Dataproducent

Dataproducenten, i regel en offentlig organisation, är i den beskrivna infrastrukturen den aktör som innehar informationen om individen. Förhållandet mellan offentliga organisationer och individer är väldefinierade i lagen och myndigheter kan inte uppfylla en begäran om de inte följer den reglerade processen.

Tjänstepersoner inom offentlig sektor kan inte heller interagera med andra myndigheter angående ett ärende, för att individens intressen ska skyddas, såvida inte lagen tillåter det. Detta innebär att när flera organisationer behöver involveras för att driva ett ärende, ökar tiden det tar att lösa ärendet tillsammans med det administrativa pappersarbete som behövs för att dokumentera varje steg.

En digital funktion för att utbyta information, när den väl har implementerats, skulle minska den tid som varje tjänsteperson behöver lägga på specifika ärenden, minska pappersarbetet, minska risken för bedrägerier och skulle därför möjliggöra en snabbare och effektivare service till allmänheten.27) Ena – Gemensam digital infrastruktur


28) Identitets- och åtkomsthantering (IAM) är funktionen som gör det möjligt för rätt individer att få tillgång till rätt resurser vid rätt tillfälle och av rätt anledningar - Gartner


29) Banksystemen fungerar på samma sätt: en banks webbplats erbjuder oftast en separat inloggning för privatpersoner och för företag, trots att infrastrukturen för pengatransaktionen är densamma.


30) Personuppgifter som finns i ett offentligt organ tillhör enligt lag inte den enskilde. Dock kommer vi i detta dokument att hänvisa till individens data för enkelhets skull.


31) Enligt det generella dataflödet som beskrivs i kapitel 5 Konceptuell lösning – hur det är tänkt att fungera


32) Se kapitel 9 Rättslig analys nedan som visar att individer endast kommer att ha tillgång till och kontrollera data i den utsträckning som lagen tillåter.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: