10 Införandestrategi - Färdplan

10.1 Leveranser

Min Profil bör utvecklas och införas successivt så att lösningen tillgodoser faktiska behov som uppstår, samtidigt som reella utmaningar som uppstår vid en faktisk användning omhändertas. Många av de utmaningar som hittills identifierats är komplexa, och inte minst är dagens legala grund begränsande avseende möjligheter att dela data. Mot denna bakgrund bör utveckling ske iterativt samtidigt som att framtagna lösningar också börjar användas utifrån reella behov.

Nedan redovisas de övergripande aktiviteterna och milstolparna, indelat under 4 faser:

  • MVP- och rapportfas
  • Förbättringar av MVP-fasen
  • Beslutsfas
  • Förvaltning- och förbättringsfas

10.2 MVP- och rapportfas

Nedan presenteras de allmänna steg som Arbetsförmedlingen och utvecklingsteamet genomgår för att uppfylla målen med uppdraget att utveckla en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (Regeringsuppdrag N2021/01915) och Min Profil.

Nr

Milstolpe

Klart
datum

Klarkriterier

Ansvarig

1

Produktupptäckt

HT2021

Definierade mål, användare,
huvudfunktioner etc.

AF

2

Definition av färdplan för infrastruktur och respektive beslutat
användningsfall

HT2021

- Definiera önskade data och användarflöden
- Uppdelad i milstolpar och uppgifter
- Utlagd order om genomförande

AF

3

Val av teknik

HT2021

- Utvärdering av 2 huvudsakliga
”konkurrerande” tekniker

- Definiering av för- och nackdelar
- Teknikval
- Granskning av val

AF

4

Arkitektur

HT2021

Definiera komponenter och visualisera kopplingar mellan dem

AF

5

Rättslig utvärdering

HT2021

Anlita konsult och etablera uppdrag

AF

6

Rapport till Digg

VT2022

Rapportering

AF

9

Implementering av alla infrastrukturmoduler

VT2022

Test av piloter

AF

10

Risk och sårbarhetsanalys med åtgärdsplan

HT2022

Extern utvärdering IT-säkerhet

AF

11

Säkerhetsrevision informationssäkerhet

HT2022

Arbetsförmedlingen godkännande av pilotfall

AF

12

Lansera piloter

HT2022


AF

13

Slutlig juridisk analys och slutrapport

HT2022

Rapport inlämnad

AF

14

Finansieringsanalys kostnadsestimat för förvaltning

HT2022

Rapport inlämnad

AF

10.3 Förbättringar av MVP-fasen

Per december 2023 kommer MVP för infrastrukturen att lanseras. Arbetsförmedlingens utvecklingsteam har redan identifierat några av de utmaningar som kommer att behöva förbättras både för själva fallen, men också för att tillåta att infrastrukturen skalas upp på ett säkert sätt.

Nr

Milstolpe

Klart
datum

Klarkriterier

Ansvarig

15

Förbättringar och justeringar av fall

VT2023

Felkorrigering, kodrensning, utvärdering av funktioner/flöden, etc.

AF

16

Förbättringar av serverns skalbarhet

VT2023

Förbättring av serverns svarstid

AF

17

Justeringar av WebIDbehandling

VT2023

Implementera lösning för att förhindra eventuella integritetsproblem

AF

10.4 Beslutsfas

Efter att rapporterna har lämnats in förväntar vi oss att Digg och regeringen ska besluta vem som gör vad, och viktigast av allt att göra de ändringar som krävs av det rättsliga ramverket för att möjliggöra att datainfrastruktur kan fungera som tänkt.

De rapporterade datumen är endast vägledande.

Nr

Milstolpe

Klart
datum

Klarkriterier

Ansvarig

18

Digg beslut gällande Min Profil

VT2022

-

Digg

19

Nationellt beslut för driftsättning av infrastrukturen

VT2023

-

Regeringen

20

Beslut om driftsansvar för infrastrukturen

VT2023

-

Regeringen

21

Anpassning av lagar


HT2023

-

Regeringen

10.5 Förvaltning- och förbättringsfas

Efter att beslutsfasen avslutats bör fasen för förvaltning- och löpande utveckling och förbättring påbörjas, samt att säkerställa att förutsättningarna för infrastrukturen är på plats. Inga förbättringar eller utveckling av nya funktioner bör utföras utan att förstå det nya rättsliga legala ramverket. Detta innebär att alla datum nedan bör börja efter beslut av Digg och regeringen.

Nr

Milstolpe

Klart
datum

Klarkriterier

Ansvarig

22

Överlämning av infrastruktur till nytt team

VT202 (2 / 3 månader)

Myndigheter börjar ansluta till infrastrukturen och tillhandahåller metadata för sina dokument

AF / Digg

23

Kontinuerliga förbättringar av infrastrukturen

Från VT2023 Framåt

Detta är en löpande uppgift inklusive kodrefaktorering, bugglösning, implementering av nya funktioner, etc.

Digg

24

On-boarding av offentliga myndigheter

Från VT2023 Framåt

Myndigheter börjar ansluta till infrastrukturen och tillhandahåller metadata för sina dokument

Digg

25

PR, kommunikation och marknadsföring

Från VT2023 Framåt

Löpande arbete för att identifiera få kontakt med relevanta parter i privat sektor

Digg

26

Upprätta löpande säkerhetsrutiner för infrastruktur

2024

-

Digg

27

Upprätta kunders rutiner för lösning av problem

2024

-

Digg

28

Årsplan för infrastruktur och roadmap (rutiner, SLA, tekniska förbättringar och klientintroduktion)

2024

-

Digg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: