9 Riskanalys

En övergripande risk- och konsekvensanalys har genomförts för byggblocket. Risker med förslag på åtgärd och detaljer finns beskrivna i Bilaga Riskanalys. Nedan följer en sammanfattning.

1. Indexeringslösningen används inte

Flera olika orsaker kan leda till att en indexeringslösning inte används trots att den finns implementerad och tillgänglig. Dels kan det vara svårt att identifiera konkreta användningsfall, det kan finnas egenutvecklade lösningar redan på plats eller att nya sådana byggs. Andra orsaker kan vara att det är tekniskt svårt att ansluta sig eller att en anslutning innebär höga kostnader.

2. Indexeringslösningen bidrar med liten nytta

Om få producenter ansluter sig till ett index kommer nyttan med ett sådant index att bli liten, i ett sådant scenario skulle implementationen snarare innebära fler nackdelar än nyttor troligtvis med ökad komplexitet och kostnader. En orsak till att producenter inte skulle ansluta sig till ett index kan vara att de själva inte ser nyttan med att ansluta sig till ett index, den samlade nyttan för ekosystemet kan däremot vara stor

3. Juridiska hinder stoppar en implementation

Olika typer av juridiska hinder skulle kunna stoppa införandet (implementationen) av ett index. Informationen som lagras i indexet kan utgöra ett problem, vilken part som skall agera indexhållare kan vara ett annat hinder. Ett tredje hinder skulle kunna vara att konsumenter inte får ta del av informationen.

4. Beroenden påverkar en leveransplan negativt

I kapitel 4 Beroenden nämns ett flertal beroenden till andra byggblock inom Ena. Alla dessa beroenden till byggblock med extern resurssättning och tillgänglighet kan innebära resultera i förseningar gentemot tänkt färdplan.

5. Konsumenter använder inte indexeringstjänsten

I ett scenario där ett index har implementerats och tillgängliggjorts för konsumenter kan det ändå finnas konsumenter som väljer att inte använda detta utan gå direkt på producenternas förmågor. En sådan approach hade inneburit att flera av de identifierade nyttorna inte realiseras.

6. Hög utveckling och förvaltningskostnad

Med många okända faktorer (okända krav på vilken data som skall lagras i ett index, okänt vem som skall agera indexhållare, okänt förväntat antal producenter/konsumenter m.m.) är det svårt att göra en bra kostnadskalkyl i nuläget.

7. Informationsläckage

Bristande säkerhet i kombination med lagring av sekretessbelagd information kan leda till att sådan information läcker till part som inte skall kunna ta del av dessa uppgifter. Sådant läckage kan ske avsiktligt vid t.ex. dataintrång eller oavsiktligt vid t.ex. slarv.

8. Felaktig information lagras i indexeringstjänsten

Indexhållaren ansvarar för informationen som lagras i deras system men denna tillhandahålls från producenterna och det är svårt för indexhållaren att kontrollera riktigheten i uppgifterna som finns. Uppgifterna måste även begränsas så att inte för mycket information finns lagrad samt att utdaterad information gallras bort. Det finns en risk i att rutiner för denna hantering brister.

9. Missad kravställning

Pressat tidsschema för framtagande av byggblocksbeskrivning har lett till begränsade möjligheter att djupdyka i diskussioner med alla intressenter. Risk att krav eller annan viktig input har missats.

10. Kvalitetsproblem i indexeringstjänsten

Lösningar som bygger på BB indexering kommer vara högst beroende av tillgänglighet och prestanda i en implementation, nedtid eller en långsam tjänst får stora konsekvenser.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: