6 Samhällsekonomiska analyser och nyttorealisering

Byggblocket skapar nyttor för alla parter inblandade i offentlig sektor, medborgare och företag. Nyttorna består främst av effektivitetsvinster genom att snabbare få tillgång till uppgifter, minskad administration och kostnader för att utveckla tekniska lösningar.

Hemtagning sker framförallt hos konsumenter som har behov av information.

Nyttorna kan delas upp i kvantifierbara och icke kvantifierbara, även om det är i dagsläget svårt att få mätbara värden.

Kvantifierbara

– Minskad it kostnad i offentlig sektor

Minskad förvaltning och utvecklingskostnader hos parterna är svåra att kvantifiera i förväg. Merparten av de minskade kostnaderna tillfaller konsumenter utifrån behov. Producenter kan få initialt en utvecklingskostnad men i det längre perspektivet förväntas minskade kostnader i förvaltning och support. Nyttan uppstår genom en förenklad anslutning för att hämta information från flera parter. Med byggblocket kan det räcka med en anslutningspunkt istället för anslutning till många parter.

– Minskad kvalitetsbristkostnad

Genom att konsumenter vet vilka uppgifter är riktiga och giltiga, minskar felaktig hantering eller behov av komplettering av information från användare i ekosystemet. Konsumenter kan i sin tur använda relevant och aktuell information för ändamålet.

– Minskade ledtider vid informationsutbyte

Med en samordnad anslutningsprocess och många producenter att ansluta till, kommer ledtider för att få åtkomst till information minska för alla inblandade. Att samla mönster för informationsutbyte gör det möjligt att snabbare få igenom förändringar i hanteringen.

Icke kvantifierbara

– Enklare att lokalisera information

Konsument kan enklare hitta producent som äger informationen. Nyttan kan kvantifieras per användningsfall

– Ökad användning av existerande information

Information behöver inte hämtas in flera gånger. Det kan medföra att processer att samla information inte längre behövs hos en konsument, eller att man får direkt tillgång till information som inte varit tillgänglig tidigare. Information som hanteras i det offentliga ses som en gemensam resurs.

– Ökad samordning av informationshantering

En gemensam komponent ställer krav på samordnad hantering av information och dess eventuella beroende mellan parterna. Byggblocket eller den som ansvarar för att hålla ett index blir en kravställare gentemot producenter.

– Ökad kvalitet i information

Genom att nyttja lösningsmönster blir det tydlig vilken part som tillhandahåller informationen och förutsättningarna för tillgänglighet. Korrekt hantering av information ger en ökad trygghet och tillit för offentliga aktörer, vilket kan även ge trygghet för användaren.

– Ökad återanvändning av lösningsmönster i det offentliga

Centrala komponenter som förvaltas gemensamt gör det möjligt för flera aktörer att använda och delta i utveckling och förvaltning.

– Ökade förutsättningar för innovation med hjälp av data

Konsumenter kan skapa bättre eller nya tjänster för användare som inte varit möjliga förut. Generellt kan det ge ökad effektivitet i ekosystemet som tillfaller alla parter. Krav som ställs gällande informationsutbyte kan snabbare tillämpas med hjälp av byggblocket.

En bedömning av hur stora nyttor skapas i offentlig sektor har gjorts nedan.

Figur: Nyttor Byggblock Indexering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: