3 Konceptuell arkitektur

I ett ekosystem med stora datamängder och en distribuerad lagring finns det ett behov av att skapa en central komponent som har uppgifter om tillgänglighet till informationen, oavsett var källan finns.

Indexering kan ses som ett mönster för informationsutbyte mellan inblandade parter. Framförallt i scenariot när en konsument behöver ha tillgång till information från en eller flera producenter, eller där en informationsdomän är utsprid hos flera producenter. Indexering fyller en funktion när samma uppgift används hos flera parter.

Oftast utgår konsumentbehovet från att ett specifikt informationsobjekt söks. Istället för att fråga samtliga källor om information kopplat till objektet kan en sökning underlättas av att det finns en central indexering av källornas information. En central indexering kan ge svar på var information om ett specifikt objekt finns, var och om den efterfrågade informationen kan hämtas. Indexering kan erbjuda stora fördelar om producenter och konsumenter kan nyttja uppgifter som redan finns hos en eller flera parter i det offentliga.

Det finns lokala indexeringslösningar hos producenter där man har gjort bedömningen att vissa uppgifter kan delas ut till andra parter för att gemensamt underlätta hantering av användaren. Denna behandling utgår från att det finns en rättslig grund för utbytet. Producenter är oftast myndigheter som har i sitt uppdrag att hämta in information från användare, privatpersoner eller företag. Inhämtningen görs för att informationen krävs för att genomföra sitt eget uppdraget, och kräver en noga bedömning om det är nödvändigt att hämta in uppgifterna.

Respektive producent är ytterst ansvarig för att uppgifterna inte sprids vidare till obehöriga. Därför finns det anledning att producenten även fortsättningsvis ansvarar för bedömningen om vilken part ska ha rätt att hitta och ta del av uppgifterna. Innan delning av uppgifter kan ske krävs det en noga avvägning ur ett informationssäkerhetsperspektiv.

Arkitekturen för byggblocket utgår från principerna att god informationskvalitet ska upprätthållas, hög grad av informationssäkerhet ska finnas och att förutsättningar för skalbarhet ska finnas i implementationen.

Under arbetet har ett antal typfall för indexering utretts:

  • Indexering utifrån aggregerad nivå
  • Indexering utifrån informationsdomän
  • Indexering utifrån informationstillgång

3.1 Indexering utifrån aggregerad nivå

Indexering gör mest nytta vid en hög aggregationsnivå som innebär att det är många inblandade parter, såväl konsumenter som producenter. Informationen är omfattande och vissa objekt är intressanta för flera parter i ekosystemet.

Aggregering kan göras utifrån olika kriterier, men redan i ett scenario där en konsument behöver ta reda på vilka producenter har viss typ av information eller vilka producenter är anslutna skapas direkt ett mervärde i att slippa fråga alla producenter om de har denna information.

Ett exempel är om en konsument vill veta vilka producenter som har ärendeinformation av en viss ärendetyp, kan producenten använda ett centralt index istället för att fråga samtliga producenter om de har denna information. Det kan dessutom vara ett omfattande förarbete innan en sådan förfråga kan göras.

  • Aggregerad index: Det finns behov av tjänster där informationen som används kan vara geografisk eller organisatorisk utspridd. Det kan till exempel vara en nationell skolindex eller annan en informationsdomän.
  • Lokal index: Det är en indexeringslösning som finns hos en producent i ekosystemet. Det lokala indexet håller information som samlats in för att sköta producentens specifika uppdrag, men kan utbyta information med en central aggregerad index. Implementation och förvaltning av denna är helt och hållet producentens ansvar.

Figur: Aggregering av data i index

3.2 Indexering utifrån informationsdomän

Byggblocket behöver hantera olika typer av index, eftersom aktörernas behov är olika, beroende på vilket ansvarsområde de verkar inom. De juridiska förutsättningar för vidareutnyttjande för exempelvis företagsinformation är inte desamma som för vård vilket ställer olika krav på vilken information kan behandlas i ett central index.

Figur: Indexering utifrån domän

3.3 Indexering utifrån informationstillgång

Indexering utifrån typ av informationstillgång

  • Metadataindex

Denna typ av index sätts upp i syfte att hantera data om data. Indexet håller eller lagrar inte objektsinformation i detta fall, endast information om var objektet finns lokaliserad i ekosystemet. Ett sådant scenario kan vara när en användare behöver veta vilken typ av information är möjligt att få via index. Adresser till tjänster för informationsutbyte, eller vilka informationsstrukturer är tillgängliga och var (metadata och relationer)

  • Innehållsindex

I detta fall håller ett index även uppgifter som kan användas för att identifiera en användare eller objekt i ekosystemet. En identitetsbeteckning gör det möjligt att specifikt hämta in uppgifter om ett unikt objekt även om informationen är utspridd bland producenterna. Om producenterna föder information till ett index kan konsumenterna direkt få ett svar om specifikt objekt eller identitet. Exempelvis få företagsuppgifter som är utspridda bland flera myndigheter och kommuner.

Figur: Indexering utifrån informationstillgång

3.4 Krav och nödvändiga förutsättningar

För att få ut största möjliga nyttan förutsätter arkitekturen följande:

1. Tydligt ansvar för en informationsdomän eller samling data.

Indexering kan ske per informationsobjekt eller per producent, men medför ingen större nytta än möjligtvis för en specifik producent. De sökta effekterna med byggblocket uppstår när flera parter är inblandade i informationsutbytet.

En informationsdomän innehåller oftast information som finns delvis utspridd hos flera producenter. I ett sådant fall är det önskvärt med en överenskommelse mellan de inblandade parter om vem som ansvarar för informationen.

2. Informationssäkerhetsklassning

Respektive producent ansvarar för att bedöma vilka uppgifter är lämpliga att indexera och informera konsumenterna att de finns. Byggblocket förutsätter att juridiska utmaningar och övriga krav hanteras av producent. Indexhållaren har ett ansvar att säkerställa informationen används enligt överenskommelse med respektive producent, inte sprids vidare till en obehörig part.

3. Strukturerad data

Informationen måste vara tillförlitlig, annars är risken att indexering ger felaktig information och snarare försämrar tilliten till ekosystemet. Samtliga inblandade parter måste utgå från en gemensam datastruktur och format för beskrivning av informationen.

3.5 Arkitekturbeskrivning

Den tilltänkta arkitekturen för byggblocket kan ses nedan

Figur: Konceptuell arkitektur

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: