2 Verksamhetsarkitektur

Ett sätt att översiktligt beskriva ett byggblock och de nyttor det förväntas ge kan göras med hjälp av verksamhetsmodeller. Initialt är det viktigt att identifiera aktörerna som kan dra nytta av byggblocket, detta har gjorts med att bygga upp en persona för Konsument och Producent.

Utifrån detta kan ett värdeerbjudande som pekar ut tänkbara lösningar på utmaningarna tas fram och en verksamhetsmodell som hjälper till att identifiera förmågorna som krävs för att byggblocket ska fylla sin funktion. Verksamhetsmodeller som tagits fram och hur de förhåller sig till varandra ses i figuren nedan.

Figur: Verksamhetsmodeller

2.1 Aktörer (Personas)

Figur: Aktörer som berörs av byggblocket

2.2 Value Proposition Canvas (VPC)

Value Proposition Canvas (VPC) är en värdemodell som hjälper till att identifiera utmaningar hos en part och vilken typ av lösning som bör erbjudas för att adressera dennes behov.

En värdemodell har tagits fram för de aktörer som förväntas använda byggblocket.

Producent

En producent har ett behov av att erbjuda samverkansparter och externa aktörer ett sätt att komma åt insamlad information. Värdet för en producent är att vara transparent i vilka uppgifter som finns och att möjliggöra för andra att skapa nya tjänster för användarna.

Figur: Value Proposition Canvas för producent

Konsument

Konsumentens största utmaning är att information finns utspridd hos flera parter i det offentliga. För användaren har det oftast ingen betydelse vilken part som har fått uppgifterna. Användaren förutsätter att i kontakt med offentliga aktörer att de redan har tillgång till samtliga inlämnade uppgifter. Användaren förutsätter även att information hanteras rättssäkert och att den personliga integriteten skyddas.

För en konsument som möter användaren ger ett informationsutbyte med andra aktörer möjlighet att skapa en helhetsbild och få en förståelse för användarens hela situation. För användaren är den största fördelen en enklare och snabbare hantering av ärendet.

Figur: Value Proposition Canvas för konsument

Klicka här för att förstora bilden "Value Proposition Canvas för konsument"

2.3 Business Model Canvas (BMC)

En verksamhetsmodell har tagits fram för byggblocket.

Figur: Business Model Canvas

Klicka här för att förstora bilden Business Model Canvas

2.4 Värdeerbjudande

Värdeerbjudandet för byggblocket gäller både för producent och konsument och kan formuleras som:

Möjliggör att relevant information hittas och kan göras tillgänglig på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt

Värdeerbjudandet tillfaller primärt konsumenter av information, där största vinsten ligger i att enkelt få åtkomst till information som är utspridd i ekosystemet.

Några exempel på scenarier där byggblocket Indexering kan ingå i lösningen:

  • Tjänster för att hantera kundmötet och visa information om användarens pågående ärenden
  • Informationsutbyte för att underlätta myndigheternas handläggning
  • Sammanställd rapportering, som kräver information som lagras hos flera parter

2.5 Förmågor

En förmåga definieras som möjligheten att genomföra en uppgift i syfte att åstadkomma en effekt. Många gånger finns det en skalbarhet som gör att en övergripande förmåga kan brytas ner i andra förmågor.

Inom Ena finns det ett antal nyckelförmågor som är övergripande och bidrar till att realisera regeringens digitaliseringsstrategi (nivå 1). Byggblocket Indexering bidrar med ytterligare förmågor för att hantera information (nivå 2). Förmågorna kan ses som återanvändningsbara komponenter.

Byggblocket definierar funktionella förmågor som delas upp mellan aktörerna – konsument och producent, samt gemensamma förmågor som alla parter kan använda.

En karta över de förmågor som identifierats i arbetet för att realisera värdeerbjudandet från byggblocket kan ses nedan.

Figur: Förmågekarta Byggblock Indexering

Klicka här för att förstora bilden "Förmågekarta Byggblock Indexering"

2.5.1 Gemensamma förmågor

De förmågor som behövs för att hålla ihop ekosystemet, Ena, som är grunden för byggblocket och nyttjas av alla producenter och konsumenter.

a. Förmåga att hålla ett index

Innebär lagring och strukturering av information i en förteckning som möjliggör att konsumenter kan effektivt söka och hitta informationen alternativt kan hänvisas till producenten som ansvarar för denna. Producenter bidrar med informationen som samlas i förteckningen. Ett index kan sättas upp på olika sätt beroende på ändamål, per informationsdomän, per grupp av aktörer. Information klassificeras och åtkomst från konsumenterna regleras genom den utpekade indexhållaren.

Informationen i index är säker för obehörig åtkomst, uppdateras kontinuerligt.

b. Förmåga att ansluta parter till byggblock

Konsumenter och producenter kan anslutas tillbyggblocket. Kräver dels en teknisk anslutning enligt specifikation, dels en juridisk anslutning där avtal mellan parterna ingås.

c. Förmåga att hitta producent av informationstyp

Konsumenter kan hitta en producent av en viss typ av information. Till exempel vilka parter har uppgifter gällande tillstånd och vilken typ av tillstånd det finns information om.

d. Förmåga att hitta producent av information

Konsumenter kan hitta producenter av information med hjälp av en unik identitet inom ekosystemet. Lämplig identitet beror bland annat på vilket informationsdomän som ska indexeras och de juridiska krav som ställs när det används. En identitet kan exempelvis vara fastighetsbeteckning, organisationsnummer eller en pseudonym identitet.

e. Förmåga till behörighetshantering

I förmågan ingår att definiera hur åtkomst till indexeringsuppgifter ska regleras i syfte att skydda information från obehörig åtkomst och obehörig förändring genom att ge endast åtkomst till parter som fått godkänt tillträde. Ett regelverk krävs som beskriver hur information görs tillgänglig för olika parter och hur dessa behörigheter hålls aktuella, tilldelas och granskas.

f. Förmåga till gallring

Information som tas emot från producenter gallras, det vill säga förstörs, manuellt eller automatiskt enligt fastställda kriterier. Informationen bedöms då sakna ett informationsvärde och kan bland annat ge minskade förvaringskostnader och bidra till en ökad överskådlighet i den insamlade indexeringsinformationen. Förmågan medför även tekniska fördelar som prestandaförbättringar, förbättrad driftskostnad. Från ett juridiskt perspektiv kan det vara ett krav för att skydda den personliga integriteten.

g. Förmåga till arkivering

Informationen som hålls i index kan arkiveras, manuellt eller automatiskt, utifrån ett givet regelverk, exempelvis giltighetstid. Arkiveringsförmåga medför bland annat prestandaförbättringar, spårbarhet eller förbättrad driftskostnad.

h. Förmåga till loggning, audit trail

Det finns ett behov att registrera sökningar som görs i indexet för att på så sätt möjliggöra spårbarhet över de sökningar som konsumenterna gör.

2.5.2 Producentförmågor

Förmågor som behöver finnas hos respektive myndighet och kommun som ska vara en del av ekosystemet och nyttja Ena. Handlar främst om att tillhandahålla data, tjänster och information.

i. Förmåga att tillgängliggöra information för indexering

För att informationen skall indexeras och vara sökbar förser producenter information med hjälp av denna förmåga. Producenten genomför den juridiska bedömningen och prövningen av lämpligheten att lämna ut information till de konsumenter som ansluter sig byggblocket.

När det gäller öppna data, förutsätts de att det är anonymiserad data, som är publikt tillgänglig.

2.5.3 Konsumentförmågor

Förmågor som behöver finnas hos en konsument, till exempel verksamt.se, skatteverket.se eller i en privat tjänsteleverantörs programvara för att använda/konsumera något från ekosystemet/Ena i syfte att skapa någon nytta mot slutkunden.

j. Förmåga att söka och sammanställa information från producenter

Konsumenter kan söka information som hålls i ett index och sammanställa återkopplingen i egna tjänster. Informationen som fås tillbaka från indexet kan användas bland annat för att ge användaren en översikt av information som finns hos flera producenter i ekosystemet och skapa förutsättningar för ett bra kundmöte.

Informationen som hålls i indexet refererar till en producent i ekosystemet. Det kan också finnas attribut i indexet som producenten har bedömt kan vara direkt tillgängliga för konsumenten.

k. Förmåga att prenumerera på information från producenter

Konsumenter kan prenumerera på förändringar i informationen som hålls i indexet eller om det sker en förändring bland producenterna av informationen.

När en konsument får tillgång till information i ett index kan denne uppge att notifiering önskas om förändringar. När en producent sedan aviserar en uppdatering av nämnd information kan byggblocket notifiera de prenumeranterna som finns om denna förändring.

2.6 Förväntade effekter

  • Kostnadsbesparingar för offentlig sektor
  • Utökat samarbete mellan offentlig och privat sektorn
  • Lösningar kan återanvändas och aktörer snabbare få del av nya tjänster
  • Stärkt informationssäkerhet och skydd för den personliga integriteten
  • Skapa förutsättningar för att nå ”En uppgift en gång”
  • Förbättrad tillgång till öppna data, bättre struktur och transparens
  • Förbättrat kundmöte i det offentliga ekosystemet och hos privata aktörer
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: