16 Användningsfall

Indexering kan tyckas vara självklar för att strukturera och hantera information men är ett abstrakt koncept och är svår att generalisera. Det krävs en konkretisering bland annat genom användningsfall för att skapa nyttan.

Det finns ett antal kriterier som växt fram under arbetet för att bedöma när indexering är ett lämpligt lösningsmönster. Om dessa uppfylls kan indexering vara ett bra val:

 1. En eller flera producenter har behov av att tillgängliggöra information som en eller flera konsumenter kan ha behov av.
 2. En konsument har behov av information som kan finnas hos en eller flera möjliga producenter.
 3. Informationen som ska tillgängliggöras är distribuerad, lagras eller utfärdas hos flera producenter.
 4. Det finns ett tydligt informationsansvar hos inblandade producenter, per objekt eller domän beroende på användningsfall.

Byggblock som bedöms ha ett behov av indexering är Mina ärenden, Mina ombud och Intygshantering Alla dessa förväntas ha successivt flera producenter anslutna och en eller flera konsumenter som nyttjar informationen som produceras i ekosystemet.

Nedan beskrivs några användningsfall närmare som identifierats under den utforskande utvecklingen, i syfte att beskriva hur byggblocket kan underlätta informationshantering i olika scenarier.

16.1 SDG – Single Digital Gateway

SDG förordningen innehåller flera olika adresseringsfunktioner beroende vilken information som adresseras. Adressering har lösts huvudsakligen genom att skapa en central lagring av uppgifter, ett exempel finns inom domän Skolbetyg, där skolorna kommer troligtvis använda den nationella databasen, Beda. Skolorna väntas lagra kopior av betyg för alla elever i systemet.

SDG arbetet pågår och det kan finnas behov inom andra domän, som till exempel företagsdomän, där det finns flera producenter som har information kopplat till ett företag.

Myndigheter som har förfaranden online kan även dra nytta av ett index.

16.2 Grunddatadomän

En grunddatadomän består av uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Grunddata beskriver relationer och information i en domän. För indexering är grunddatadomänerna ett användningsfall eftersom det finns en överenskommelse om ansvar mellan de olika producenter och en tydlig relation mellan informationsobjekt.

16.3 Användningsfall: Byggblock Mina ärenden

I byggblocket Mina ärenden har man tagit man fram standardiserade gränssnitt och riktlinjer för producenter och på så sätt kunna erbjuda konsumenter en möjlighet att hämta och sammanställa information om användarens ärenden.

16.3.1 Scenario

Ett företag önskar bygga en e-tjänst där fastighetsägare som söker bygglov kan få en helhetsbild över status på sin bygglovsansökan. Företaget planerar att hämta in information från bland annat kommuner och Lantmäteriet för att ge fastighetsägaren en översikt. Lyckligtvis använder berörda kommuner och lantmäteriet det gränssnitt som Mina ärenden har tagit fram och att kan få information om kundhändelser i de olika ärendena.

Företaget som bygger e-tjänsten inser snart att det inte går att försöka hämta status på bygglovsansökan från Sveriges samtliga 290 kommuner. e-tjänsten behöver få information både från kommuner som har pågående ärenden eller inte alls. Det kommer medföra troligtvis en lång anslutningsprocess, vara väldigt kostsamt och kräva mycket resurser från företaget. De behöver en tjänst som helst pekar ut vart relevanta uppgifter finns för användarna. Byggblock Indexering kan lösa detta problem och direkt peka ut de kommuner som har information för varje enskilt ärende eller fastighetsägare. Ett sådant index kan förvaltas centralt i ekosystemet och successivt ansluta flera parter som tillhandahåller kundhändelser.

olika scenarier.

16.1 SDG – Single Digital Gateway

SDG förordningen innehåller flera olika adresseringsfunktioner beroende vilken information som adresseras. Adressering har lösts huvudsakligen genom att skapa en central lagring av uppgifter, ett exempel finns inom domän Skolbetyg, där skolorna kommer troligtvis använda den nationella databasen, Beda. Skolorna väntas lagra kopior av betyg för alla elever i systemet.

SDG arbetet pågår och det kan finnas behov inom andra domän, som till exempel företagsdomän, där det finns flera producenter som har information kopplat till ett företag.

Myndigheter som har förfaranden online kan även dra nytta av ett index.

16.2 Grunddatadomän

En grunddatadomän består av uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Grunddata beskriver relationer och information i en domän. För indexering är grunddatadomänerna ett användningsfall eftersom det finns en överenskommelse om ansvar mellan de olika producenter och en tydlig relation mellan informationsobjekt.

16.3 Användningsfall: Byggblock Mina ärenden

I byggblocket Mina ärenden har man tagit man fram standardiserade gränssnitt och riktlinjer för producenter och på så sätt kunna erbjuda konsumenter en möjlighet att hämta och sammanställa information om användarens ärenden.

16.3.1 Scenario

Ett företag önskar bygga en e-tjänst där fastighetsägare som söker bygglov kan få en helhetsbild över status på sin bygglovsansökan. Företaget planerar att hämta in information från bland annat kommuner och Lantmäteriet för att ge fastighetsägaren en översikt. Lyckligtvis använder berörda kommuner och lantmäteriet det gränssnitt som Mina ärenden har tagit fram och att kan få information om kundhändelser i de olika ärendena.

Företaget som bygger e-tjänsten inser snart att det inte går att försöka hämta status på bygglovsansökan från Sveriges samtliga 290 kommuner. e-tjänsten behöver få information både från kommuner som har pågående ärenden eller inte alls. Det kommer medföra troligtvis en lång anslutningsprocess, vara väldigt kostsamt och kräva mycket resurser från företaget. De behöver en tjänst som helst pekar ut vart relevanta uppgifter finns för användarna. Byggblock Indexering kan lösa detta problem och direkt peka ut de kommuner som har information för varje enskilt ärende eller fastighetsägare. Ett sådant index kan förvaltas centralt i ekosystemet och successivt ansluta flera parter som tillhandahåller kundhändelser.

Figur: Exempel på kommunikation mellan parter.

Klicka här för att förstora bilden "Exempel på kommunikation mellan parter"

Scenariot ser ut såhär;

 1. Producenter, ”Stockholm bygglovsnämnd”, registrerar löpande existensen av kundhändelser till indexeringslösningen. I detta exempel indexeras händelsen ”BygglovsAnsökan”.
 2. Fastighetsägaren identifierar sig i bygglovsportalen.
 3. Bygglovsportalen hämtar, baserat på identiteten hos användaren, information om vilka producenter har registrerat kundhändelser om användaren. Indexeringslösningen känner till att producenten ”Stockholm bygglovsnämnd” har kundhändelser för denna användare och svarar med information om denna producent.
 4. Bygglovsportalen hämtar, baserat på svaret från indexeringslösningen, relevanta uppgifter från ”Stockholm bygglovsnämnd”.

16.4 Användningsfall: Byggblock Mina ombud

Byggblocket Mina ombud har utvecklat en webbportal för hantering av fullmakter. Implementationen görs i flera faser där man börjar med hantering av fullmakter avseende företag. På sikt är målbilden att olika typer av fullmakter skall kunna hanteras och att användaren skall se både fullmakter där denne är fullmaktsgivare men även fullmakter där användaren är fullmaktstagare.

16.4.1 Scenario

En privatperson önskar få en överblick över sina fullmakter och väljer att nyttja Mina ombuds webbportal för detta. I portalen kan privatpersoner se alla fullmakter där de är fullmaktstagare eller fullmaktsgivare för både privatpersoner eller företag. I takt med att fler producenter av fullmakter ansluter till tjänsten växer behovet att direkt lokalisera relevanta fullmakter och även få information om egenskaper för dessa, exempelvis giltighetstid, vad fullmakten avser, osv.

Byggblock Indexering kan lösa detta problem och peka ut den eller de producenter som har relevanta uppgifter för varje enskild person (juridisk eller fysisk).

Figur: Exempel på kommunikation mellan parter 2.

Klicka här för att förstora bilden "Exempel kommunikation mellan parter 2"

Scenariot ser ut såhär;

 1. Producenter registrerar löpande existensen av fullmakter i indexeringslösningen.
 2. Privatpersonen identifierar sig i portalen ”Mina ombud”.
 3. Portalen hämtar, baserat på identiteten hos privatpersonen, information om vart fullmakter för denne finns registrerat. Indexeringslösningen svarar med data om vart denna information finns lagrad.
 4. Portalen hämtar, baserat på svaret från indexeringslösningen, relevanta uppgifter från de producenter som har denna.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: