15 Slutsatser

1. Fortsatt arbete i byggblock indexering kräver ett pilotprojekt där det juridiska stödet kan utvecklas och detaljeras. I en sådan pilot kan en indexhållare utses för att enklare beskriva vilket informationsansvar den har och hur anslutning till byggblocket kan ske. Indexhållaren har operativt ansvar för index.

2. Ett tydligt informationsansvar per objekt och domän behövs. Ansvar är kopplat till juridiska möjligheter och mandat. Det kan finnas behov av ny förordning för att säkra tillgång till information.

3. En referensimplementation kan vara ett sätt att marknadsföra byggblocket och påvisa värdet av indexering i ett ekosystem med flera producenter och konsumenter.

4. Det krävs proaktivt arbete för att hitta ett lämpligt användningsfall för byggblocket och att vara framåtblickande Uppfattningen är att det krävs ett användningsfall där intresse redan finns från flera parter, eller där det med stor sannolikhet krävs det behövs för att skala upp tillämpningen. Samtidigt bör man inte enbart vänta att behovet uppstår eller utkristalliseras. Risken är att då har man troligtvis redan löst det då på något annat sätt och det finns lite intresse att använda byggblocket.

5. Det kommer att vara svårt att i ett senare läge byta ut andra indexeringslösningar, med en generell. Möjligtvis kan dessa då tas in i byggblockets förvaltning, men kommer kräva en betydligt högre arbetsinsats än att i ett tidigt skede forma byggblockets ramverk och stöd.

6. Tjänster som dataportal.se och verksamt.se hämtar information från flera producenter idag. I dagsläget har tjänsterna ett begränsat antal producenter eller en mindre effektiv struktur för informationen som är tillgänglig. Byggblock indexering skulle kunna användas för att utveckla vidare dessa tjänster och nå en större publik.

7. Beroenden och avgränsning mellan kringliggande byggblock som Indexering, Adressregister, Metadata bör klargöras ur ett arkitektoniskt perspektiv. De omfattar liknande funktioner och har snarlika beroenden, att i vissa avseenden är det svårt att se som separata byggblock. Snarare bör det finnas fördelar att samköra arbetet inom dessa områden. Ett sätt att presentera samband och helhet kan förslagsvis vara med scenarier eller värdekedjor.

8. En distribuerad lagring med central förteckning kan innebära att antalet integrationer ökar per konsument. Om ett central index svarar enbart med adresser till dessa kommer varje konsument behöva integrera mot respektive producenten. En kombination med sammanställning av information liknande det som görs i de sammansatta bastjänsterna är troligtvis en bättre lösning då både förteckning samt sammanställning av information kan göras. Ur ett juridiskt perspektiv från producenterna är förutsättningarna för utlämnande desamma men troligtvis enklare att hantera juridisk för indexhållaren.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: