1 Indexering

Indexering är ett av de föreslagna byggblocken i Ena, Sveriges digitala infrastruktur som tolv myndigheter driver tillsammans för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt.

Byggblocken avser att samla lösningar på gemensamma behov i en enad infrastruktur i syfte att effektivisera arbetet i den offentliga förvaltningen och skapa förutsättningar för nya tjänster. Byggblocken stödjer regeringens digitaliseringsstrategi om att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Arbetet i Ena samordnas och leds av Digg. Den utforskande utvecklingen i Byggblock Indexering utförs av Skatteverket.

Denna rapport redovisar arbetet i den utforskande utvecklingen, utmaningar som identifierats under analysen, slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet.


Utveckling

Förvaltning

Färdledande myndighet

Skatteverket

Skatteverket

Samverkande myndigheter

Skatteverket
Riksarkivet
Bolagsverket
Digg

 

1.1 Uppdraget och bakgrund

Digitalisering medför att informationsmängden som hanteras inom det offentliga ökar, mer och mer data lagras och behovet att strukturera och utbyta denna ökar. Data ses alltmer som en tillgång och möjliggörare för nya tjänster.

Byggblock Indexering ingår i kategorin informationshantering som innebär att på ett strukturerat och organiserat sätt använda den tillgängliga informationen.

Målet med byggblocket är att ge konsumenter en översikt avseende vilken information som är tillgänglig och under vilka förutsättningar informationsåtkomst är möjlig hos/mellan en eller flera parter i det digitala ekosystemet. Indexering kan ses både som en informationskarta för de anslutna och ett mönster för informationsutbyte. Struktur och kategorisering krävs för att informationshantering ska vara effektivt. Byggblock Indexering kan bidra till detta genom:

  • Att lokalisera var informationen finns i ekosystemet
  • Att hantera parterna som ska ha åtkomst till informationen
  • Att informera under vilka förutsättningar informationen är tillgänglig

1.2 Syfte och mål

Den utforskande utvecklingen av byggblocket syftar till att beskriva omfattningen, beskriva vilket/vilka problem den löser och hur den konceptuellt skulle kunna fungera.

I arbetet ingår också att ta fram en plan för hur komponenten borde rullas ut, vad det bedöms kosta samt om det finns rättsliga förutsättningar för detta. I denna fas går det även att ta fram demos eller liknande.

I slutet på fasen presenteras resultatet för det taktiska samordningsforumet som fattar beslut om en eventuell fortsättning.

1.3 Metod och genomförande

Arbetet har tagit avstamp i tidigare arbete inom Ena. Den utforskande analysen har bedrivits huvudsakligen genom intervjuer, workshops inom myndigheten och samarbete med andra byggblock och kompetensområden i Ena. Initialt har mycket arbete lagts på att förtydliga omfattningen och förväntningar på leverabler.

I arbetet har det varit viktigt att lyfta fram nyttan av byggblocket och vilka användningsfall som är lämpliga. Avgränsningar och beroenden har identifierats och förtydligats.

Modeller, arkitektur och ett utkast till juridisk vägledning har tagits fram och är de primära leverabler i denna fas.

En utmaning har varit att andra byggblock där en indexeringslösning kan fylla ett behov har kommit betydligt längre i sitt arbete, vissa har redan valt en arkitektur att utveckla vidare på och inte väntat in ett generellt lösningsmönster. Några byggblock har inte kommit tillräcklig långt i sin implementation eller arbete med att etablera och ansluta parter.

Allt eftersom arbetet har fortgått har juridiken fått en större plats i utredningen på grund av svårigheterna i att generalisera en lösning. Nästa steg i arbetet är att konkretisera och utgå från ett tydligt konsumentbehov inom en viss informationsdomän.

Viss avstämning har gjorts med SDG och andra juridiska utredningar som pågått samtidigt som analysarbetet.

1.4 Begrepp

Begrepp

Beskrivning

Källa

(informations)Producent

Ansvarar för information, att samla in, kvalitetssäkra och tillgängliggöra denna för andra parter.

Normalt en myndighet eller annan

offentlig aktör

Begrepp inom grunddata

+Egen definition

(informations)Konsument

Behandlar information som en annan part tillgängliggör.

Använder informationen i egna tjänster och gör denna tillgänglig för användare. Kan vara företag eller annan myndighet som har kundmötet.

Vägledning för

digital samverkan

(eSam)

+ Egen definition

Aktör

Producent eller konsument inom den offentliga sfären. Programvaruföretag och leverantörer.

Egen definition

Användare

Fysisk eller juridisk person som nyttjar tjänster som tillhandahålls av aktörer inom den offentliga eller privata sektorn. Användare kan vara medborgare, företag, organisationer.

Egen definition

Byggblocksansvarig

Ansvarar för utveckling och förvaltning av byggblocket inom Ena.

Egen definition

Indexhållare

En utsedd part som har ett operativt ansvar för ett index, att förvalta och underhålla lösningen. Säkerställer juridiskt och tekniskt, att hantering av information överensstämmer med specifikation och vägledning.

Egen definition

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: