4 Konceptuell lösningsarkitektur

Nedan beskriv en konceptuell lösningsarkitektur för Adressregister.

Konceptuell lösningsarkitektur för Adressregister

Lösningsarkitekturen stödjer behov från tre huvudsakliga aktörer:

 • Konsument i rollen applikationsutvecklare nyttjar API:er mot ett adressregister för att slå upp adresser utifrån olika sökkriterier.
 • Central administratör matar in och publicerar adressuppgifter för en eller flera aktörer.
 • Delegerad administratör matar in och publicerar adressuppgifter för sin egen organisation i det centrala administrationsgränssnittet.

En producent kan även välja att publicera adresser i ett överenskommet format vilket möjliggör att adressuppgifterna samlas in av det centrala registrets inhämtningstjänst.

4.1 Definierade förmågor

Konsumentförmågor – Förmågor som behöver finnas hos till exempel verksamt.se, skatteverket.se, skinnskatteberg.se eller i en privat tjänsteleverantörs programvara för att använda/konsumera något från ekosystemet/Ena i syfte att skapa nytta till slutkunden.

Gemensamma/centrala/nationella förmågor – Förmågor som behövs för att hålla ihop ekosystemet/Ena och som nyttjas av alla producenter och konsumenter.

Producentförmågor – Förmågor som behöver finnas hos respektive myndighet och kommun som ska vara en del av ekosystemet och nyttja Ena. Handlar främst om att tillhandahålla data, tjänster och information.

Nyckelförmågor nivå 1

4.1.1 Konsumentförmågor

Slå upp adresser

En konsument behöver kunna ta reda på adressen till tjänster eller funktioner hos andra organisationer för att kunna utbyta information i ekosystemet.

Exempel:

 • Hitta adress till en tjänst med information om förfaranden.
 • Hitta adress till tjänst med vilka bevis som finns hos en medlemsstat.
 • Hitta adress till tjänst som kan leverera bevis till medborgare och företagare.
 • Hitta adress till en funktion inom en organisation.

Föreslagen organisation kategoriseras in i användare, intressenter och färdledare. Användare gällande förmågan att slå upp adresser är främst privatperson, företag och offentliga organisationer. Intressenter för detta är konsumenter och producenter i ekosystem för Ena. Implementation genomförs av respektive konsument (myndighet och kommun) och bekostar sin egen anpassning.

Tekniska förmågor och verktyg är främst en specifikation för åtkomst till API:er för adressuppslag. Informationsutbytesmodell.

4.1.2 Centrala förmågor

Tillhandahålla central uppslagsfunktion

Aktörer inom ekosystemet erbjuds många tjänster för att kunna slå upp adresser till tjänster och funktioner hos producenter. Exempel på tjänster kan vara bevistjänster, tjänster som innehåller information om förfaranden. Tjänst för att kunna adressera funktion inom organisationer. (Se förmåga ”Slå upp adress under konsumentförmågor 4.1.1”).

Exempel:

 • Realisera konsumentförmågan att ”Slå upp adresser”.
 • Erbjuda möjlighet att hämta hem olika mängder av adresser för att nyttja i en cache.
 • Erbjuda olika sökkriterier för att lätt hitta rätt adress.
 • Erbjuda möjlighet att hitta adresser via API.
 • Erbjuda möjlighet att hitta adresser via GUI.

Användare för förmågan tillhandahålla central uppslagsfunktion är aktörer inom ekosystemet som vill slå upp adresser till tjänster och funktioner. Identifierade intressenter är konsumenter, producenter i ekosystemet för Ena. Förslag på färdledare är Digg som huvudansvarig. Digg bedöms också vara lämplig utförare av central förmåga för adressering.

Teknisk förmåga och verktyg är en central tjänsts för adressering via API och GUI med tillhörande API-specifikation.

Tillhandahålla central katalog för registrerade adresser

Adresser av samma syfte och gemensamma specifikationer lagras i gemensamt register för att möjliggöra adressering via central tjänst.

Exempel:

 • Adresser till funktioner inom en organisation (SDK).
 • Adresser till information om förfaranden (SDG).
 • Adresser till information om Bevis (SDG).
 • Adresser till information om Bevistjänster (SDG).

Användare till förmågan är Registervårdande funktioner hos aktörer inom Ena. Konsumenter och producenter i Ena. Förslag på färdledare är Digg som huvudansvarig. Digg bedöms också vara lämplig utförare av central förmåga för att registrera adresser.

Specifikationer som möjliggör för en producent att publicera sina adresser distribuerat. Centralt adressregister som underhålls via administrationsgränssnitt eller ”skördning” av distribuerade adresser.

Upprätthålla adresser

För att adresserna ska vara användbara behöver de underhållas så fort någon uppgift ändras eller tas bort, om de inte används längre eller inte behövs rekommenderas man att ta bort dem.

Exempel:
Som Registeransvarig administratör vill jag kunna utföra korrekt registervård med avseende på gallring för adresser.

Användare är central administratör på Digg eller delegerad administratör på annan organisation. Intressenter är främst registervårdande funktioner hos aktörer inom Ena. Förslag på färdledare är Digg som huvudansvarig. Digg bedöms också vara lämplig utförare av central förmåga för adressering.

Teknisk förmåga och verktyg är administrationsgränssnitt samt centralt adressregister.

Centraliserad anslutningsprocess

Det behöver finnas en central hantering för hur producenter och konsumenter ansluter och nyttjar den gemensamma infrastrukturen och dess tjänster.

Processen behöver garantera att producenterna upprätthåller god kvalitet.

Användare är främst producenter och konsumenter inom Enas ekosystem. Intressenter är alla parter som är intresserade av att ansluta till Enas adresseringsfunktioner. Förslag på färdledare är Digg som huvudansvarig. Digg bedöms också vara lämplig utförare av central förmåga för adressering.

Identifierad teknisk förmåga är testbädd för aktörer som är på väg att ansluta.

4.1.3 Producentförmåga

Tillhandahålla adresser

En producent gör adresser till tjänster och funktioner tillgängliga genom att beskriva dem på ett för ekosystemet överenskommet format.

Exempel:
Som Producent vill jag kunna administrera adresser till tjänster och funktioner att de hålls aktuella och uppdaterade.

Användare är E-tjänster hos myndighet/kommun. Plattformar med processer för att driva livshändelser (Verksamt, Flytta, SDG). Maskin till Maskingränssnitt mellan myndigheter, kommuner och regioner. Intressenter är konsumenter och producenter i ekosystemet för Ena. Förslag på färdledare är respektive producent (myndighet och kommun) ansvara för och bekostar sin egen anpassning och tillvägagångssätt tillgängliggöra sina adresser.

Identifierad teknisk förmåga är centralt administrationsgränssnitt med möjlighet till delegerade administratörer. Specifikationer som möjliggör för en producent att publicera sina adresser distribuerat. Centralt adressregister som underhålls via administrationsgränssnitt eller ”skördning” av distribuerade adresser.

Upprätthålla adresser

För att adresserna ska vara användbara behöver de underhållas så fort någon uppgift ändras.

Exempel:
Som Producent vill jag kunna administrera adresser till tjänster så att de hålls aktuella och uppdaterade.

Användare är E-tjänster hos myndighet/kommun. Plattformar med processer för att driva livshändelser (Verksamt, Flytta, SDG). Maskin till Maskingränssnitt mellan myndigheter, kommuner och regioner. Intressenter är konsumenter, producenter i ekosystemet för Ena. Förslag på färdledare är respektive producent (myndighet och kommun) ansvara för och bekostar sin egen anpassning.

Identifierade tekniska förmågor är administrationsgränssnitt med möjlighet till delegerade administratörer. Specifikationer som möjliggör för en producent att publicera sina adresser distribuerat(lokalt) som kan skördas till central katalog.

4.2 Användningsfall

Inom Ena har det tagits fram användarscenarios där olika byggblock är representerade och identifierats. Syftet är att ge en helhetsbild hur byggblock kan verka tillsammans utifrån olika scenarios och händelser.

Byggblock Adressregistret har i detta arbetet identifierats i användarscenariot: ”Ansöka om att studera i Sverige ”.

Användarscenario:
Moritz bor i Tyskland och vill utbilda sig till läkare och är intresserad av att studera i Sverige.

Användarscenario

Användningsfall 4
Moritz behöver sina gymnasiebetyg och folkbokföringsuppgifter från Tyskland. För att möjliggöra det skulle en tjänst kunna utvecklas som i sin tur använder sig av byggblocket Metadatahantering för att identifiera vilka typer av bevis som finns att tillgå. Den framtida tjänsten kan även använda byggblocket Adressregister för att leta upp vilka bevis och vilka versioner av dessa som finns tillgängliga och vart de finns att hämta.

Användningsfall 6
Moritz godkänner de bevis han vill ta med sig och skickar in ansökan.

I analysfasen identifierades ett flertal user stories.
Vid framtagande av dessa user stories förvärvades insikter, likt arbetet med framtagande av Business Model Canvas och Value proposition Canvas att adressregistret är mångfacetterat och förutsättningsskapande byggblock.

4.2.1 Beroenden och synergier

Utifrån genomförande av analysen gällande adressregister, framkom det att byggblocket främst har beroenden till sig. Med menas att Adressregistret har identifierats för att digitala tjänster ska realiseras enligt tänkt lösningsarkitektur. Detta beskrivs mer ingående under respektive initiativ som framfört behov av byggblocket.

SDG

Den digitala ingången Single Digital Gateway (SDG) ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU.

Vid en analys av SDGs behov av Enas byggblock för att realisera målet och syftet med SDG, identifierades att adressregister behövdes. Främst behövs adressregister för adressering av information förfarande, bevis och bevistjänster.

Analys av SDGs behov av ENAs byggblock

Mer grundligt gällande behovet av adresseringskomponenter beskrivs enligt nedan.

Adressering av bevis

 • Vilka bevis finns.
 • Vilka versioner av bevis finns.
 • Vilka format av bevis finns.
 • Vad bevisar respektive bevis/version/format kombination.
 • Används för att konsumerande tjänster ska veta vilket bevis som kan hämtas och vilka format/versioner av det beviset som finns.

Adressering av bevistjänster

 • Vilka bevistjänster kan leverera vilken typ av bevis
 • Information om bevistjänsten
  • URL
  • Ansvarig aktör

OOTS-nod

 • Vi måste ansluta alla bevistjänster och förfaranden som berörs av SDGR bilaga 2 till OOTS.
 • Säker kommunikation med alla aktörer inom OOTS.

4.2.2 Säker digital kommunikation

Med Säker digital kommunikation (SDK) kan kommuner, regioner och statliga myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. Tjänsten bygger på en gemensam digital infrastruktur.

Adressboken är en viktig del i tjänsten Säker digital kommunikation. I den samlas så kallade funktionsadresser till olika verksamheter i de regioner, kommuner och statliga myndigheter som är anslutna till tjänsten. En funktionsadress är en adress som går till en funktion eller en grupp i en organisation, istället för till en enskild person. Även om det finns olika definitioner av funktioner i de olika verksamheterna, ska gemensamma sökord göra att det går att hitta dem på ett enkelt sätt.

Adressboken finns redan på plats och testas i de pilotprojekt som pågår. Nyligen har det publicerats mer vägledning som framförallt riktar sig till kommuner så att de vet vad de ska tänka på innan organisationen börjar lägga in sina uppgifter i SDK Adressboken. Bilden nedan visar systemlandskap för Säker digital kommunikation, och hur beroenden ter sig gentemot SDK adressbok.

Systemlandskap och beroenden gentemot SDK Adressbok

Användningsfall gällande Adressboken.

Användningsfall gällande Adressboken

4.2.3 eDelivery

eDelivery, är EU-kommissionens byggblock för meddelandehantering. I Sverige är det Myndigheten för digital förvaltning, Digg, som ansvarar för eDelivery. Som en del i ansvaret har Digg etablerat Plattform för eDelivery, som bland annat består av regelverk, specifikationer, komponenter, miljöer och en anslutningsprocess. Säker Digital kommunikation, som beskrivits i tidigare avsnitt, är en tillämpning av eDelivery.

Organisationer som har behov att utbyta digitala meddelanden via Plattform för eDelivery organiseras av Digg i så kallade federationer. En federation är ett nätverk av anslutna organisationer med ömsesidig tillit och gemensamma spelregler inom teknik och informationssäkerhet.

Inom eDelivery finns centrala tekniska komponenten Service Metadata Publisher, SMP. Syftet med SMP komponenten är att lagra och distribuera Servicemetadata om deltagare i den federation och miljö där komponenten används. Komponenten är uppdelad i en fråga/svar del och en Administrationsdel. Fråga/svar delen är den del där servicemetadata publiceras och kan kommas åt i realtid för att en accesspunkt skall kunna genomföra en meddelandeöverföring enligt ramverket. Administrationsdelen är den del där servicemetadatat hanteras (läggs till, tas bort eller uppdateras) och är skyddad av stark autentisering.

Bild nedan visualiserar förslag hur SMP kan skalas upp tillsammans med SDK Adressbok.

Visualisering av förslag hur SMP kan skalas upp tillsammans med SDK Adressbok

4.2.4 Övriga behov av adressregister

e-sam

I eSam har det i och med ett initiativ gällande digital samarbetsplattform, identifierats ett adresseringsstöd som ett möjligt behov. Behovet beskrivs att det är en konsument och producent behöver översätta en verksamhetsadress till uppdaterad information om vilken teknisk adressering som ger tillgång till tjänst.

Verksamt.se

Behov från Tillväxtverket som jobbar med verksamt.se, med fokus på integrationen till externa tjänster från verksamt.se till exempel kommuner, regioner och andra myndigheter.

Mina ärenden

I rapport gällande Byggblocket Mina ärenden beskrivs behovet av en tjänstekatalog för att skapa förutsättningar för teknisk skalbarhet vid anslutning av nya aktörer. Behovet är således att aktörernas tekniska adresser finns centraliserade och uppdaterade för att aktörer, befintliga eller nya, ska kunna skicka frågor och svar. För att Sveriges digitala infrastruktur ska hålla samman där aktörer kan verka i olika roller inom olika byggblock är det önskvärt att behovet av en tjänstekatalog realiseras på liknande sätt i de olika byggblocken

I takt med att fler producenter ansluter till Mina ärenden ökar den potentiella nyttan och förutsättningarna för konsumenterna att skapa mer sammanhålla och heltäckande tjänster. En viktig aspekt för att Mina ärenden ska bli hela Sveriges lösning för ärendeåterkoppling är att det är enkelt att ansluta sig till infrastrukturen som producent och konsument.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: