Tillgängliggöra bevis via det tekniska systemet

Här kan du läsa mer om hur bevisdelningen i det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte går till och vad du och din organisation behöver göra för att tillgängliggöra bevis

Behöriga myndigheter som har bevis som kan behövas i förfaranden i andra länder behöver ansluta sig till tjänsten Datatjänst och förhandsgranskning.

Datatjänst och förhandsgranskning byggs av Digg och hämtar bevis från bevisproducenten, visar det för användaren och skickar till förfarande i annat medlemsland.

Hur går bevisdelningen till?

En användare loggar in i ett förfarande i annat medlemsland och väljer att hämta bevis via det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte. När förfarandet har lokaliserat att beviset finns i Sverige skickas en fråga från förfarandet till tjänsten Datatjänst och förhandsgranskning som returnerar en länk till förhandsgranskningen. När användaren använder länken och kommer till förhandsgranskningen samt loggar in, hämtar tjänsten beviset från rätt producent. Användaren kan titta på beviset och välja att dela. Om användaren delar beviset skickar Datatjänst och förhandsgranskning beviset till förfarandet och användaren dirigeras tillbaka dit. Beviset lagras tillfälligt i Datatjänst och förhandsgranskning och raderas när användaren delar beviset eller går tillbaka till förfarandet utan att dela.

Förhandsgranskningstjänsten är en förvaltningsgemensam tjänst som ger användaren möjlighet att begära att ett bevis ska hämtas från e bevisproducent. Förhandsgranskningen är central för tilliten till det tekniska systemet för bevisutbyte och för användarens rättigheter att avgöra om beviset ska föras över till onlineförfarandet i det andra landet eller inte.

Eftersom användare först har möjlighet att granska bevis, innan det eventuellt delas vidare över landsgränserna, kallas tjänsten för förhandsgranskningstjänsten. I detta fall innebär det att användaren av en utländsk e-tjänst ska kunna hämta bevis, via den svenska förhandsgranskningsytan, från en behörig myndighet i Sverige.

När beviset hämtats från bevisproducenten presenteras det för användaren i förhandsgranskningstjänsten som då aktivt kan välja att dela beviset med det förfarandet som användaren kommer ifrån i det andra landet.

Lagring i förhandsgranskningstjänsten

Om användaren väljer att dela beviset sker en tillfällig lagring av beviset tills mottagaren hämtat det. När överföringen av beviset är klar raderas beviset från förhandsgranskningstjänsten.

Delas endast en gång åt gången

Om användaren vill använda samma bevis i ett annat förfarande sker samma process igen.

Producenter behöver registrera data om sina bevis i SDG admin som Digg bygger. Informationen som behöver anges är:

 • Vilka bevis,
 • vilka format,
 • var beviset hämtas,
 • vilka attribut som behöver anges för att kunna hämta beviset,
 • vilken tillitsnivå som krävs för att hämta beviset.

Dessa uppgifter laddas sedan upp till EU:s gemensamma register, Evidence Broker och Data Service Directory.

Samtliga svenska bevistjänster ansluts till datatjänst och förhandlingsgranskning direkt eller genom sektorsspecifik vidareförmedlingstjänst. Anslutning görs antingen utifrån befintliga API:er eller genom nytt API som följer REST API-profilen.

REST API-profil (dev.dataportal.se) Länk till annan webbplats.

Samtliga organisationer som behöver tillgängliggöra bevis behöver ansluta sina bevistjänster.

Enligt artikel 1.12 i genomförandeförordningen definieras bevistjänst som en ”teknisk tjänst genom vilken en bevislämnande part hanterar begäranden om bevis och sänder bevis.” Med bevistjänster menas de tjänster som en bevisproducent tillhandahåller för att kunna delabevis via det tekniska systemet för bevisutbyte. Bevistjänster är alltså olika typer av tekniska gränssnitt tillgängliga för det tekniska systemet där bevis kan hämtas.  

Det är er organisation som behöver anpassa er bevistjänst så att den kan dela bevis till det tekniska systemet direkt via Datatjänst & Förhandsgranskning eller via en vidareförmedlingstjänst.

Sektorspecifik vidareförmedlingstjänst

Information kommer.

I vilka format kan bevisen tillhandahållas?

Bevis kan utbytas via det tekniska systemet både i ostrukturerat (visuellt) format, såsom PDF-dokument och bilder, eller i strukturerat (maskinläsbart) format.

För strukturerade format behöver du som producent även tillhandahålla bevisen i visuellt format, med undantag för de fall då beviset följer en EU-gemensam standard. I det fallet räcker det med att tillhandahålla det strukturerade beviset. Standarderna för strukturerade bevis bygger vidare på existerande sektorsspecifika informationsutbyten inom EU.

Bilder

 • image/jpeg
 • image/png
 • image/svg+xml

Strukturerat data

 • application/json
 • application/xml

Ostrukturerat data

 • application/pdf

Så här ansluter du

1. Analysera era bevis

Första steget är att se över vilka bevis din organisation producerar.

Checklista för bevisdelning

 

2. Tekniska specifikationer

För att din organisation ska kunna bygga integrationer till Datatjänst och förhandsgranskning via API kommer Digg att tillhandahålla tekniska specifikationer.

 

3. Testa i sandboxmiljö

Det kommer att finnas möjligheter att ansluta er till API:et för Datatjänst & Förhandsgranskning i Diggs sandboxmiljö för att skapa och testa er integration. I sandboxmijön kommer det endast finnas testdata.

Detta steg är inte obligatorisk men Digg vill gärna ha bevisproducenter att testa med.

Tid: Hösten 2023

 

4. QA-miljö

Innan det är möjligt att ansluta till produktionsmiljön behöver alla behöriga myndigheter att testa anslutning via Diggs Quality Assurance miljö.

Tid: Information kommer senare

 

5. Ange er information i SDG admin

I registreringsprocessen behöver ni ange information i SDG admin.

Tid: Information kommer senare

 

6. Ansluta till produktionsmiljön

I registreringsprocessen behöver ni ange information i SDG admin.

Tid: Tidplan och tillvägagångssätt för anslutning till produktionsmiljön beror på resultaten i utredningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: