Information

På den här sidan finner du information om vilken information behöriga myndigheter behöver tillhandahålla för att uppfylla SDG-förordningen.

Vilken information ska tillhandahållas av behöriga myndigheter?

Webbplatsen youreurope.eu ska ge tillgång till information om

  • rättigheter, skyldigheter och regler som anges i EU-rätt eller nationell rätt och som gäller för användare som utövar eller har för avsikt att utöva sina rättigheter på de områden av inre marknaden som omfattas av bilaga I
  • digitala och icke digitala förfaranden som inrättats på EU-nivå eller nationell nivå för att användare ska kunna utöva sina rättigheter och efterleva skyldigheter och regler inom de områden av inre marknaden som omfattas av bilaga I
  • förfaranden som omfattas av bilaga II
  • hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III (artikel 2 och 4 i SDG-förordningen)

Svenska behöriga myndigheterna ska inom ramen för sitt ansvarsområde se till att information om nationella regler och förfaranden tillhandahålls och uppfyller kvalitetskraven samt att länkarna till de aktuella sidorna fungerar (3 § lag [2022:126] med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång)

EU-kommissionen ansvarar för att information om relevant EU-rätt finns på Youreurope.eu.

Vilken informationen om rättigheter, skyldigheter och regler ska tillhandahållas?

Vilken information om rättigheter, skyldigheter och regler som ska tillhandahållas framgår av de olika informationsområdena i bilaga I till SDG-förordningen. EU-kommissionen har tagit fram ett stöddokument som bl.a. tydliggör vilken information som avses inom de olika informationsområdena samt vad som ska tillhandahållas av kommissionen respektive medlemsstaterna.

ANNEX I and the gateways information requirements (Europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vilken information ska tillhandahållas om förfaranden?

Behöriga myndigheter ska tillhandahålla information om samtliga förfaranden som användare behöver utföra för att kunna utöva sina rättigheter och efterleva skyldigheter på de områden av inre marknaden som anges i bilaga I. Detta gäller oavsett om förfarandet kan utföras online eller inte. Kravet på information omfattar även de förfaranden som anges i bilaga II.

Krav på information kan utökas genom andra rättsakter

Kravet på vilken information som ska tillhandahållas kan förändras till följd av att nya informationsområden och förfaranden läggs till SDG-förordningen genom andra rättsakter.

Undvik dubbelinformation

SDG-förordningen lyfter särskilt att det är viktigt att undvika dubbelinformation. Syftet är att det ska vara enkelt att hitta rätt information. Att ha samma eller liknande information på olika ställen kan bidra till en osäkerhet hos användaren samt att det finns risk för att olika information ges.

För att undvika dubbelinformation ska information om EU-rätt finns på webbplatsen Youreurope.eu. Sådan information behöver inte ges av nationella myndigheter.

Exempel – Resor inom unionen

Ett sådant exempel är information om passagerarrättigheter som finns inom bilaga I informationsområde A. Resor inom unionen. Regelverket baseras här huvudsakligen på förordningar eller harmoniserade direktiv, vilket innebär att reglerna är i stort sett samma inom hela EU.

Informationsområde A2. rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang.

Passagerarrättigheter (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Informationsområde A3. hjälp till personer med nedsatt rörlighet som reser inom och från unionen.

Resa med funktionsnedsättning (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: