Förfaranden

På den här sidan finner du information om vad ett förfarande är, hur din organisation analyserar vilka av era förfaranden som omfattas av SDG-förordningen samt vilka krav som ställs på de olika typerna av förfarandena

Vad är ett förfarande?

Enligt SDG-förordningen är ett förfarande en sekvens av handlingar som användare måste utföra för att uppfylla kraven eller för att erhålla ett beslut från en behörig myndighet för att kunna utöva sina rättigheter på de områden av den inre marknaden som anges i bilaga I (artikel 2.2 a. och artikel 3.3).

Ett förfarande är något en fysisk eller juridisk person måste utföra för att uppfylla kraven för att de ska kunna få ett beslut, genom att till exempel göra en ansökan eller anmälan eller registrera något hos en behörig myndighet. Ett förfarande kan också vara något typ av stöd som ges, som till exempel en checklista eller en steg för steg guide som beskriver hur processen går till. Samtliga sådana processer omfattas, oberoende om ansökningsförfarandet är digitalt eller inte. Ett förfarande kan alltså se ut på olika sätt, exempelvis att en person behöver fylla i en blankett, skicka ett brev, ett e-postmeddelande eller kan använda sig av en e-tjänst.

Enligt artikel 14.1 i SDG-förordningen omfattas förfaranden direktiv (2006/123/EG) om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet), direktiv (2005/35/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet) samt upphandlingsdirektiven (2014/25/EU och 2014/26/EU) och av vissa krav enligt SDG-förordningen.

Olika typer av förfaranden omfattas av olika krav

SDG-förordningen omfattar samtliga förfaranden som användare behöver utföra för att kunna utöva sina rättigheter och efterleva skyldigheter på de områden av inre marknaden som anges i bilaga I. Vissa förfaranden eller delar av förfaranden omfattas även av bilaga II . Det ställs olika krav på olika typer av förfaranden.

Krav

Typ av förfaranden som omfattas

Information om förfarandet ska tillhandahållas enligt artikel 4.b och 10

Samtliga förfaranden som omfattas av SDG-förordningen (offline och online)

Förfarandet ska fungera icke-diskriminerande och uppfylla minimikraven krav i artikel 13

Samtliga onlineförfaranden som omfattas av SDG-förordningen

Förfarandet ska vara helt online i enlighet med kraven i artikel 6.

Förfaranden som anges i bilaga II

Bevisutbyte ska kunna ske genom det tekniska systemet i enlighet med artikel 14

Förfaranden som anges i bilaga II och förfaranden enligt direktiven 2005/36/EG Länk till annan webbplats., 2006/123/EG Länk till annan webbplats., 2014/24/EU Länk till annan webbplats. och 2014/25/EU Länk till annan webbplats.

Exempel: studerandeområden

Ett informationsområde som anges i bilaga 1 är ”Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat”. Detta inkluderar bl.a. rättigheter, skyldigheter och regler om utbildningsystem, inklusive förskoleverksamhet och barnomsorg, grundskola och gymnasium, högre utbildning och vuxenutbildning”.

Förfaranden som en gränsöverskridande användare behöver utföra för att utöva sina rättigheter inom detta område, t ex att ansöka om en utbildningsplats, omfattas av SDG-förordningen. Ansvarig behörig myndighet ska då tillhandahålla information om ansökningsförfarandet genom den gemensamma ingången.

Om inhemska användare kan genomföra ansökningsförfarandet online ska även gränsöverskridande användare kunna göra det på ett icke-diskriminerande sätt och uppfylla övriga krav i artikel 13.

Om förfarandet dessutom omfattas av bilaga II, som t ex inledande ansökan om antagning till högre utbildning vid offentlig inrättning, ska förfarandet kunna utföras helt online oavsett om det är möjlighet för inhemska användare eller inte (artikel 6). Utöver det ska bevisutbyte kunna ske genom det tekniska systemet (artikel 14)

Explanatory paper on the scope of Annex II procedures – version 4 (26/07/2023) (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Ytterligare förfaranden kan tillkomma genom andra rättsakter

Bilaga II kan uppdateras genom antagandet andra rättsakter. Nedan listas relevanta rättsakter som beslutats eller är under förhandling.

Behöriga myndigheters skyldigheter

En behörig myndighet ska inom ramen för sitt ansvarsområde ge tillgång till förfaranden som omfattas av SDG-förordningen och säkerställa att dessa uppfyller kraven i artiklarna 6.1, 13.1 och 13.2 (4 § lag [2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång).

Vad innebär icke-diskriminerande förfaranden

Krav på förfaranden som omfattas av bilaga II

Frågor och svar

Nej, om inte förfarandet redan finns i Sverige behöver det inte införas ett nytt förfarande. Däremot kan det finnas krav på att digitalisera befintliga förfaranden.

Ett exempel på förfaranden som inte finns i Sverige är - Erhållande av klistermärken för utsläpp utfärdade av ett offentligt organ eller en offentlig institution som anges i bilaga II. I Sverige finns inte ett sådant förfarande och det behöver inte heller införas eller skapas för att uppfylla SDG-förordningen.

Om förfaranden inom de områden som anges i bilaga I kan användas och utföras online av inhemska användare, ska förfarandet även kunna användas och utföras online av användare från andra EU-länder på ett icke-diskriminerande sätt. Förfaranden som omfattas av bilaga II ska vara helt digitaliserade senast den 12 december 2023. Detta gäller oavsett om förfarandet varit möjligt att utföra online tidigare eller inte.

Förfaranden som omfattas av tjänstedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet och upphandlingsdirektiven ska redan vara digitala sedan tidigare. Här lägger SDG-förordningen till ytterligare krav på att det ska gå att utbyta bevis via det tekniska systemet för bevisutbyte.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: