Rättslig information

På dessa sidor kan du läsa mer om vilka krav som ställs i SDG-förordningen. Det är upp till varje aktör att göra en egen analys av sin verksamhet och hur den behöver leva upp till kraven i SDG-förordningen.

Vilka aktörer omfattas av SDG-förordningen?

Det är ett stort antal aktörer som omfattas av SDG-förordningen, i förordningen benämns dessa behöriga myndigheter. En behörig myndighet är ett organ som inrättats på nationell, regional eller lokal nivå och som har specifikt ansvar när det gäller

  • information,
  • förfaranden eller
  • hjälp- och problemlös­ningstjänster som omfattas av SDG-förordningen (artikel 3.4).

Vilken information och vilka förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas framgår av bilaga I-III till förordningen.

En statlig myndighet, en kommunal myndighet eller en region kan vara en behörig myndighet, men även kommun- och regionägda företag och privata aktörer.[1] Det finns inte något uttryckligt krav på t ex offentlig finansiering för att omfattas av förordningen, utan avgörande är om organet ansvarar för information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordningen.

Kompletterande nationella bestämmelser om behöriga myndigheter – under revidering

Enligt lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till SDG-förordningen ska regeringen bestämma vilka förvaltningsmyndigheter under regeringen som ska vara behöriga myndigheter. Regeringen får även meddela föreskrifter om vilka kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter. Sådana föreskrifter har meddelats i förordningen (2022:127) med kompletterande bestämmelser till SDG-förordningen. I bilagan till förordningen finns en lista över förvaltningsmyndigheter under regeringen och enskilda organ som är behöriga myndigheter.

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt SDG-förordningen. I avvaktan på hanteringen av detta förslag har listan över behöriga myndigheter i den nationella förordningen inte uppdaterats.

Hur de nationella bestämmelserna utformas bör inte ha någon avgörande betydelse för bedömningen av vilka aktörer som är behöriga myndigheter, då detta följer av artikel 3.4 i SDG-förordningen som är direkt tillämplig.[2]

Olika tidplan för olika aktörer och skyldigheter

Enligt artikel 39 träder SDG-förordningen i kraft i tre steg.

Steg 1 - 12 december 2020

Statliga myndigheter

Myndigheter som berörs ska tillhandahålla information, hjälp- och problemlösningstjänster samt länka dessa till webbplatsen Youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjlighet till att lämna användaråterkoppling.

 

Steg 2 - 12 december 2022

Lokal och regional nivå

Kommuner och regioner ska tillhandahålla information på lokal nivå och till webbplatsen youreurope.eu. Det omfattar att samla in statistik, ha en Your Europe logotyp på sina webbsidor samt ge användarna möjligheten till att lämna användaråterkoppling.

 

Steg 3 – 12 december 2023

Förfaranden helt online och bevisutbyte

Förfaranden ska vara icke-diskriminerande, samt de som omfattas av bilaga II ska vara helt online. Bevisutbyte via det tekniska systemet enligt engångsprincipen ska vara möjligt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: