Om SDG-förordningen

Här hittar du allmän information om SDG-förordningens syfte och bakgrund samt vilket uppdrag DIGG har som nationell samordnare.

Vad är den gemensamma digitala ingången till EU?

Webbplatsen Your Europe är knutpunkten för den gemensamma digitala ingången. Här samlas både information om europeisk lagstiftning och användaren ges möjligheten att nå de nationella myndigheternas information och förfaranden. Ingången tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Your Europe (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Till den gemensamma digitala ingången hör också att ett antal förfaranden ska digitaliseras, samt att bevis ska kunna utbytas via det gränsöverskridande systemet för bevisutbyte.

För att webbplatsen youreurope.eu ska tillhandahålla all denna information behöver medlemsländerna både se till att nationell information, digitala tjänsterna och hjälp- och problemlösningstjänsterna länkas till webbplatsen. I detta ingår även ett tekniskt system för bevisutbyte enligt engångsprincipen som innebär att användare endast ska behöva lämna information en gång.

Informationsfilm om Single Digital Gateway (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Varför behövs en digital ingång till Europa?

EU-medborgarna vill i allt högre utsträckning kunna använda sig av internet, webbsidor eller appar för att hitta information och utföra tjänster i de olika medlemsländerna. För många är det helt normalt att kunna hantera sina ärenden hos myndigheter helt online. Därför erbjuder många myndigheter inom EU redan digitala tjänster, och andra håller på att digitalisera befintliga tjänster.

Problem att använda digitala tjänster i andra EU-länder

Trots att detta många gånger fungerar väl i nationella sammanhang, finns det idag stora problem när medborgare försöker nå och använda digitala tjänster i andra EU-länder. Det i sin tur skapar en barriär till att kunna utnyttja den inre marknaden på bästa sätt. Exempelvis är det i flera länder, såsom i Sverige, redan möjligt att byta adress eller ändra ägarskap av en bil utan att behöva infinna sig fysiskt på en plats eller utan att behöva skicka in blanketter. Detta fungerar dock inte över landsgränserna inom EU.

Skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur

Att verka för att undanröja hinder på den inre marknaden samt att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur är bakgrunden till den gemensamma digitala ingången och EU-förordningen (2018/1724) om en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.

Ska bli lättare för privatpersoner och företag

Förordningen tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa och ska göra det enklare att bedriva gränsöverskridande verksamhet och fullt ut använda sig av den inre marknaden. Det ska exempelvis bli lättare för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat. Detta ska uppnås genom att ge privatpersoner och företag tillgång till information online, till förfaranden och till hjälp- och problemlösningstjänster.

Syftet med den digitala ingången är att

  • minska de administrativa bördorna för privatpersoner och företag,
  • eliminera diskriminering genom att digitala tjänster ska erbjudas EU/EES-medborgare på samma sätt som för medborgare i landet, samt
  • säkerställa att den inre marknaden fungerar i fråga om att tillhandahålla information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: